วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. กองการเงินและบัญชี จัดประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส่วนเงินนอกงบประมาณ และส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. กองการเงินและบัญชี จัดประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส่วนบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป และส่วนพัฒนาระบบงานคลัง
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. กองการเงินและบัญชี จัดประชุมสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส่วนควบคุมงบประมาณ ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย และส่วนการเงิน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินสาขาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการปฏิบัติในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมหารือข้อสังเกตจาก สตง.
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเรื่องการมอบอำนาจด้านการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ"

จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน ร่วมกับ ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบบัญชีเงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี เพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามการตรวจสอบงบสวัสดิการกรมชลประทาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
12 กรกฎาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบายในการประชุม
ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการทำงานแบบสายโซ่ที่แข็งแกร่ง
โดยเฉพาะโซ่ข้อกลางในระดับผู้อำนวยการกอง และทีม SC ต้องเข้าใจบทบาทตัวเอง เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจตรงกัน ชัดเจน สู่เป้าหมายร่วมกันเพื่อเกษตรกร ให้กับผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม 
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการับเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต)
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ กองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 4/2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมสรุปการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินสาขาการเงินและบัญชี
(สายงานวิชาการเงินและบัญชีและสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน) ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน จากข้อสังเกตการตรวจติดตาม
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานเปิดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ณ ห้อง KM กองการเงินและบัญชี
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการเงินการคลังและงบประมาณ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1 ณ ห้อง L422 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเงินฝาก กองคลังหน่วยงานภาครัฐ
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 10/2560
และแสดงความยินดีกับข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมการจัดการความรู้กองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมติดตามการพิจารณาทบทวนการมอบอำนาจด้านการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเรื่องการมอบอำนาจด้านการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 9/2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยผู้บริหารกองการเงินและบัญชี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ร่วมเป็นประธานในงานสวดอภิธรรมศพมารดา ของ นางเรวดี สวนมะม่วง ลูกจ้างประจำกองการเงินและบัญชี
ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเงินฝาก กองคลังหน่วยงานภาครัฐ
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมหารือสรุปรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมประตูน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธาน
ในการประชุมกองการเงินและบัญชี เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดตำแหน่งที่จะใช้ย้ายเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 21 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธาน
ในการประชุมถ่ายทอดและทบทวนกระบวนงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง PMQA หมวด 6
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ

 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธาน
ในการประชุมกองการเงินและบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้นโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความรู้การควบคุมภายใน
แก่ ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางกาปฏิบัติ
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ

 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ในวันที่ 1 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ

 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการเปิดประชุมและวิทยากรบรรยาย
ชี้แจง/ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์วิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้าง
สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับตำแหน่งในแต่ละระดับ
ณ ห้องประชุม 500 ตึกศูนย์วิศวกรรม กรมชลประทาน
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผคง.งบ.ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ให้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในการกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ

 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย
ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ อาคารดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 7/2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของกองทุนจัดรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560
ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานประชุมการจัดเตรียมข้อมูล การให้ข้อมูลสำหรับการประเมินโครงการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ
และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
คณะทำงานย่อยต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ได้จัดประชุม
เรื่องการวิเคราะห์รายงานต้นทุนผลผลิตของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพร้อมทั้งให้ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ประชุมร่างระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการขออนุญาตใช้สถานที่ของกรมชลประทาน พ.ศ.2560
โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้แทนจากสำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักเลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง เข้าร่วมประชุม
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชีเป็นประธาน ในการประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาและพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 2 ระดับ พร้อมทั้งให้ความรู้ ระเบียบเงินเบิกจ่ายจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมทีมงานจัดการความรู้กองการเงินและบัญชี ทบทวนการแต่งตั้งทีมงาน การจัดการความรู้ กองการเงินและบัญชี
และเพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ประชุมกองการเงินและบัญชี 
เพื่อถ่ายทอดและชี้แจงงานตามนโยบายของ รมว.กษ.(เพื่อยกกระดาษ A4 ) และเจตนารมณ์ในการบริหารงานของกรมมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาธิบาล
และความโปร่งใส พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของกองการเงินและบัญชี
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาดูงานการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมชลประทาน กองการเงินและบัญชี 
โดยมี นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี พร้อมทีมงานให้การตอนรับ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
โครงการสัมมนา เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ดำเนินการนำผลการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตาภารกิจของแต่ละส่วน/ฝ่าย มานำเสนอในที่ประชุม

เพื่อพิจารณาร่วมกัน
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
โครงการสัมมนา เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ดำเนินการนำผลการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละส่วน/ฝ่าย มานำเสนอในที่ประชุม
เพื่อพิจารณาร่วมกัน
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี จัดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
โดยแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานของกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ ส่วนการเงินและส่วนเงินนอกงบประมาณ

ในวันที่ 6 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี จัดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
บรรยายในหัวข้อ แนวทางการเขียนผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมกองการและบัญชี
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
ดำเนินงานโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองการเงินและบัญชี
วัน จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
กองการเงินและบัญชี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิต
กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
"ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ"
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ร่วมเดินรณรงค์เพื่อเชิญชวน
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ร่วมกิจกรรม
จุดเทียนอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
"ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ"
ทุกวันที่ 13 ของเดือน เวลา 18.00 - 20.00 น.
ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ผู้แทนกรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการกรมชลประทาน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการประชุม
กองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 4/2560 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนและฝ่ายบริหารทั่วไป
และซักซ้อมความเข้าใจตามข้อสังเกตของ สตง.
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

ผอ.งบ. พร้อมเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ประชุมคณะทำงานย่อยด้านงบประมาณและการเงิน
ของการประชุม ๒ WIF และ ๖๗ IEC
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี พร้อมเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ผอ.งบ. พร้อมเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ประชุมคณะทำงานย่อยด้านงบประมาณและการเงิน
ของการประชุม ๒ WIF และ ๖๗ IEC
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ผอ.งบ. พร้อมเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ประชุมคณะทำงานย่อยด้านงบประมาณและการเงิน
ของการประชุม ๒ WIF และ ๖๗ IEC
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ผอ.งบ. พร้อมเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี จำหน่ายข้าวสาร
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ณ จุดจำหน่ายข้าวสาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผอ.งบ. พร้อมเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 18 สมาชิกสหกรณ์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ผอ.งบ. และ ผอ.ทส. พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชน
ที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559
ณ จุดรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าวังสราญรมย์ (จุดที่ 13 )
กองการเงินและบัญชี ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยสรรหาที่ 18
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559

กองการเงินและบัญชี จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเทพีคู่หาบเงินในพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจำปี 2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559

ผอ.งบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมชลประทานโลก
เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559

กองการเงินและบัญชั จัดประชุมเพื่อพิจารณาคดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
เมื่อวัน พุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559