วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. ผนง.งบ. ได้รับมอบหมาย จาก ผอ.งบ.
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 /2561
 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560
ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อรับมอบนโยบาย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน” และสร้างความเข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัดและ    ค่าเป้าหมายระดับองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์และกรอบการประเมินสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี สวัสดีปีใหม่ นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี คณะผู้บริหารกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
บริเวณด้านหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
เข้ารายงานตัวกับ ผอ.งบ. ในโอกาสบรรจุเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ที่กองการเงินและบัญชีและรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
โดย นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน
การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าเกี่ยวเกี่ยวกับระบบงบประมาณ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี        มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเกิดการพัฒนาทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     ด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานที่มิได้เบิกจ่ายเอง รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 130 คน
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ เป็นประธานในการ
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กฟน. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ
ในการบริการของไฟฟ้านครหลวง
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองการเงินละบัญชีร่วมแสดงความยินดีกับ
นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินละบัญชีดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน ที่ หน่วยสรรหาที่ 18 (กรุงเทพมาหานคร)
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ และพนักงานราชการที่เหมาะสม
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ