วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่กองการเงินแลบัญชีในวันสิ้นปีงบประมาณ
นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
มอบเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการขอบคุณนักแสดงงานเลี้ยงเกษียณของกรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมการจัดการความรู้ กองการเงินและบัญชี
 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพฤหัสบดที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เลี้ยงเกษียณกองการเงินและบัญชี 2561
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 15.45 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประเมินกิจกรรม 5 ส ของกองการเงินและบัญชี
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
แสดงความยินดีข้าราชการดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2560 แด่นางสาวนงลักษณ์ คูตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 4/2561
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมการชำระค่าชลประทาน ตามหนังสือแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานว่าด้วยการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ.2547 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ครั้งที่ 1/2548
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายชำระค่าไฟฟ้าของกรมชลประทาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บริเวณด้านหลังกองการเงินและบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ BIS
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการพิจารณาตรวจสอบคู่มือปฏิบัติงานของ
คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน กองการเงินและบัญชี ประจำปี พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2561
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ กรมชลประทาน โดยท่าน รธร. เป็นประธานคณะกรรมการ
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมปิดหน่วยการตรวจสอบ เรื่อง ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมกันสงฆ์น้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาส ”วันสงกรานต์”
ณ หน้าห้องผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนัส กำเนิดมณี
ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. กองการเงินและบัญชี
ได้เข้าร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย(RID Happy Songkran Day) ได้รับรางวัลนางสงกรานต์งามอย่างไทย
รองชนะเลิศอันดับ 2 และผู้เข้าร่วมงานแต่งกายยอดเยี่ยมชาย
ณ บริเวณหน้าอาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2561
 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินและการดูแลเครือข่าย
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. ผนง.งบ. ได้รับมอบหมาย จาก ผอ.งบ.
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 /2561
 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560
ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อรับมอบนโยบาย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน” และสร้างความเข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัดและ    ค่าเป้าหมายระดับองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์และกรอบการประเมินสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี สวัสดีปีใหม่ นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี คณะผู้บริหารกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
บริเวณด้านหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
เข้ารายงานตัวกับ ผอ.งบ. ในโอกาสบรรจุเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ที่กองการเงินและบัญชีและรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
โดย นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน
การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าเกี่ยวเกี่ยวกับระบบงบประมาณ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี        มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเกิดการพัฒนาทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     ด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานที่มิได้เบิกจ่ายเอง รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 130 คน
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ เป็นประธานในการ
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กฟน. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ
ในการบริการของไฟฟ้านครหลวง
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองการเงินละบัญชีร่วมแสดงความยินดีกับ
นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินละบัญชีดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน ที่ หน่วยสรรหาที่ 18 (กรุงเทพมาหานคร)
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ และพนักงานราชการที่เหมาะสม
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ