วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินละบัญชีดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน ที่ หน่วยสรรหาที่ 18 (กรุงเทพมาหานคร)
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ