วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวงาน  “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน” มอบของขวัญปีใหม่ 5 ชิ้น แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน เข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนในชีวิต โดยมี นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ตัวแทนจากกรมชลประทาน เข้าร่วมงานและรับของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน
กองการเงินและบัญชี โดยส่วนพัฒนาระบบงานคลังและส่วนควบคุมงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ             หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System)                           
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 7
โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กองการเงินและบัญชี โดยส่วนควบคุมงบประมาณและพัฒนาระบบงานคลัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System)
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้
นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System) ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในระบบ BIS ของสำนักงานชลประทานที่ 5  และโครงการในสังกัด
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 5 อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมชลประทาน                        
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ กองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร     เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมชลประทาน 
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน                         หน่วยสรรหาที่ 18 (กรุงเทพมาหานคร)
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาแอโรบิค
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
และลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ บริเวณอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นผู้แทนจากกรมชลประทาน ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี
พร้อมมอบเงินเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ ต่อไป
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ