วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาส ”วันสงกรานต์”
รดน้ำขอพร ผอ.งบ. และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ณ หน้าห้องผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ                 
 และพนักงานราชการ กรมชลประทาน (รธร.) ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินและเเต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (K3)
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสมศรี ธรรมอาชีพ ผู้อำนวยการส่วนบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานต้นทุนผลผลิตของกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                   
เป็นประธานในการประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
Online
ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                   
เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. กองการเงินและบัญชี            
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
ได้เยี่ยมชมบูท RID คลินิก สอบถามปัญหาด้านการเงินและบัญชี โดย ผอ.งบ.ได้มอบหมายให้ นางนภกร หอมเกษร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2562
และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีจัดกิจกรรมบูท RID คลินิก
ณ สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี เห็นความสำคัญของค่านิยม วัฒนธรรมกรมชลประทาน
โดยให้เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีใส่เสื้อกองฯ ที่มีตราสัญลักษณ์
RID WATER for all ทุกวันศุกร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสุนทรี ใหญ่สว่าง ผู้อำนวยการส่วนเงินเดือนและค่าจ้าง                   
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศการออกแบบใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
Online
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                   
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. กองการเงินและบัญชี                          
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อาคารNEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน จ.นนทบุรี 
ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้โปรแกรมคำนวณต้นทุนผลผลิต และกำหนดแนวทางทำแผนการดำเนินงานของกรมชลประทานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี  เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี  ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                  
และคณะผู้บริหารกองการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
สวัสดีปีใหม่รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวงาน  “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน” มอบของขวัญปีใหม่ 5 ชิ้น แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน เข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนในชีวิต โดยมี นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ตัวแทนจากกรมชลประทาน เข้าร่วมงานและรับของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน
กองการเงินและบัญชี โดยส่วนพัฒนาระบบงานคลังและส่วนควบคุมงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ             หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System)                           
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 7
โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กองการเงินและบัญชี โดยส่วนควบคุมงบประมาณและพัฒนาระบบงานคลัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System)
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้
นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System) ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในระบบ BIS ของสำนักงานชลประทานที่ 5  และโครงการในสังกัด
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 5 อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมชลประทาน                        
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ กองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร     เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมชลประทาน 
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน                         หน่วยสรรหาที่ 18 (กรุงเทพมาหานคร)
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาแอโรบิค
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
และลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ บริเวณอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นผู้แทนจากกรมชลประทาน ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี
พร้อมมอบเงินเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ ต่อไป
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ