วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น. นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลัง
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น.

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคม

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                   
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดของการกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการประชุมการจัดทำตัวชี้วัดของกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
                     วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
                           เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้ง 2/2562 และมอบเหรียญที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
                                    1. นางสรนรินทร์ เหล็กแดง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมชลประทาน
                                    2. นางวัชรินทร์ มโนหาญ   ลูกจ้างประจำดีเด่น กรมชลประทาน
                                    3. รางวัลคู่มือการปฏิบัติงานดีเด่น อันดับ 1 ชื่อ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่ เบิกจ่ายควบคู่ของพนักงานราชการ ของกรมชลประทาน
                                    4. รางวัลการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดีเด่นประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่ของพนักงานราชการ กรมชลประทาน
                    ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมการประชุมผู้บริหารชลประทานสัญจร ครั้งที่ 4/2562
ณ สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
      ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ งาน 117 ปี กรมชลประทาน
จาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองการเงินและบัญชีได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลคู่มือการปฏิบัติงานดีเด่น อันดับ 1 ชื่อ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่ของพนักงานราชการ ของกรมชลประทาน
2. รางวัลการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดีเด่นประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่ของพนักงานราชการ กรมชลประทาน
3. นางสรนรินทร์ เหล็กแดง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมชลประทาน
4. นางวัชรินทร์ มโนหาญ   ลูกจ้างประจำดีเด่น กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมวันสถาปนาครบรอบ 117 ปี กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อชธ. ได้เยี่ยมชมบูธ RID คลินิกด้านการเงินและบัญชี
สอบถามปัญหาด้านการเงินและบัญชี โดย นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นผู้ตอบข้อซักถาม และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 3/2562
 ณ สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เข้าร่วมการประชุมและดูงาน คณะกรรมการบริหารจัดการหอประวัติ (Hall of Fame) กรมชลประทาน สามเสน ครั้งที่ 1/2562
 ณ ห้องประชุม ดงตาล ชั้น 4 อาคาร SWOC กรมชลประทาน สามเสน
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร       เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
มอบหมายให้ นางสุดสงวน ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี จำนวน 8 ท่าน
 เข้าร่วมดูงานและการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 2/2562 และจัดบูธ RID คลีนิค
ณ สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาส ”วันสงกรานต์”
รดน้ำขอพร ผอ.งบ. และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ณ หน้าห้องผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ                 
 และพนักงานราชการ กรมชลประทาน (รธร.) ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินและเเต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (K3)
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสมศรี ธรรมอาชีพ ผู้อำนวยการส่วนบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานต้นทุนผลผลิตของกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                   
เป็นประธานในการประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
Online
ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                   
เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. กองการเงินและบัญชี            
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
ได้เยี่ยมชมบูท RID คลินิก สอบถามปัญหาด้านการเงินและบัญชี โดย ผอ.งบ.ได้มอบหมายให้ นางนภกร หอมเกษร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2562
และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีจัดกิจกรรมบูท RID คลินิก
ณ สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี เห็นความสำคัญของค่านิยม วัฒนธรรมกรมชลประทาน
โดยให้เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีใส่เสื้อกองฯ ที่มีตราสัญลักษณ์
RID WATER for all ทุกวันศุกร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสุนทรี ใหญ่สว่าง ผู้อำนวยการส่วนเงินเดือนและค่าจ้าง                   
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศการออกแบบใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
Online
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                   
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. กองการเงินและบัญชี                          
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อาคารNEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน จ.นนทบุรี 
ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้โปรแกรมคำนวณต้นทุนผลผลิต และกำหนดแนวทางทำแผนการดำเนินงานของกรมชลประทานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี  เป็นประธานในการประชุมกองการเงินและบัญชี  ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                  
และคณะผู้บริหารกองการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
สวัสดีปีใหม่รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวงาน  “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน” มอบของขวัญปีใหม่ 5 ชิ้น แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน เข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนในชีวิต โดยมี นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ตัวแทนจากกรมชลประทาน เข้าร่วมงานและรับของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน
กองการเงินและบัญชี โดยส่วนพัฒนาระบบงานคลังและส่วนควบคุมงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ             หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System)                           
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 7
โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กองการเงินและบัญชี โดยส่วนควบคุมงบประมาณและพัฒนาระบบงานคลัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System)
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้
นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันเหลื่อมปีในระบบ BIS (Budget Information System) ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในระบบ BIS ของสำนักงานชลประทานที่ 5  และโครงการในสังกัด
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 5 อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมชลประทาน                        
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ กองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร     เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมชลประทาน 
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน                         หน่วยสรรหาที่ 18 (กรุงเทพมาหานคร)
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาแอโรบิค
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมกองการเงินและบัญชีเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
และลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ บริเวณอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นผู้แทนจากกรมชลประทาน ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี
พร้อมมอบเงินเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ ต่อไป
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ