ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลังปีงบประมาณ 2555
ผอ.งบ. และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงพยาบาลศิริราช
และ
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ผอ.งบ. และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาสีกรมชลประทาน
โดย ผอ.งบ. เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาแอโรบิค
และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งกีฬาในนามกลุ่มสีชมพู
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2555
ผอ.งบ. และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมกันปล่อยปลาบริเวณท่าน้ำกรมชลประทาน
และร่วมกันบริจาคโลหิตและบริจาคทรัพย์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555

ผอ.งบ. และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
ชาวชลประทาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับรางวัล ดังนี้
ทีม คุณพรชนก บุนนาค ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดกระทงประเภทสวยงาม และ
คุณปัทมา บุญคำ ได้รับรางวัลนางนพมาศรองอันดับ 1
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ณ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน

การประชุมจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555
ณ ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
" การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ "
ระดับปฏิบัติการรุ่นที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555
ณ ห้อง 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ
กรมชลประทาน สามเสน

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษาดูงาน
ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กรมชลประทาน 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

ผอ.งบ.เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตร
" การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ  ครั้งที่ 1"
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

รธร. เป็นประธานในการประชุม KM Day 2012 กองการเงินและบัญชี
ณ กองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555

กองการเงินและบัญชี  ร่วมรับรางวัล ดังนี้
รางวัลชมเชย  หน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น (KM AWARD 2011)
รางวัลชมเชย ทีมงานที่มีผลงานสร้างสรรดีเด่น (RID INNOVATION 2011)
โครงการพัฒนานวัตกรรมจ่ายเงินด้วยระบบอิิเล็กทรอนิกส์แบบ Online - Rea ltime
ลูกจ้างประจำดีเด่น  นางนงลักษณ์ สืบสุข
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศึกษาดูงานการใช้บัตรเครดิตราชการ
กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาดูงานการใช้บัตรเครดิตราชการ
กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

รธร. เป็นประธานในการประชุมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
รธร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่าย
เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
ผอ.งบ. และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรผู้ใหญ่
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Financial Management, Accounting and Audit"
(FMMAA) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555

ผอ.งบ. เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของกองการเงินและบัญชี
รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2554 - 30 เมษายน 2555 

บริษัท Tris ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ
และเยี่ยมชมกระบวนงานของกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555
ผอ.งบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
ฝคง.เป็นประธานในการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการใช้งานระบบ BIS
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
ผอ.งบ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ลงสู่หน่วยงานและู่ตัวบุคคลของกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
ประชุมกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
ผอ.งบ. และหัวหน้ากลุ่ม/ฝาย
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
และ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555

ประชุมคณะทำงานต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ผอ.งบ. และหัวหน้ากลุ่ม/ฝาย
แสดงความยินดีกับรองอธิบดีฝ่ายบริหาร
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

ประชุมคณะทำงานควบคุมภายในกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีเข้าร่วมชม
งานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011
ระหว่างวันที่ 10 - 20 มกราคม 2555

เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีและผู้สนใจร่วมฟังธรรมจาก 
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
หัวข้อ "ความสุขในการทำงาน"
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555
เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีร่วมปฏิบัติงาน
ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
ผอ.งบ. และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
แสดงความยินดีกับรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554

ประชุมคณะทำงานต้นทุนผลผลิตกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554

ประชุมกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554

ผอ.งบ. และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี 
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองพัสดุ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ผอ.งบ. และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี 
แสดงความยินดีกับรองอธิบดีฝ่ายบริหาร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

ประชุมซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กองการเงินและบัญชี
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

ประชุมกองการเงินและบัญชี
ณ ห้องผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2554
ผอ.งบ. และเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมทำบุญฉลองพระบวชใหม่
ในโครงกาารบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2554

รธร. และ ผอ.งบ.  เข้าร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
ระหว่างวันที่ 8 - 23 พฤศจิกายน 2554  ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี นายฆฤณธร  สุวรรณโมกข์  เข้าร่วมบรรพชาในครั้งนี้ด้วย

ผอ.งบ. เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
กองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

จัดทำโดย  คณะทำงานจัดทำ Website กองการเงินและบัญชี
โทร.02-2415060 ภายใน 2336