กองการเงินและบัญชี

Finance And Accounting Division

รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ

หน่วยเบิกจ่ายรหัสวัตถุประสงค์ ประเภทรายได้ รายการ
1642 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
 • ค่าขายของเก่าชำรุดที่ทางราชการเลิกใช้ (ขายซากครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ มูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท และค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ซื้อตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 มูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาท รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ซื้อมาก่อนปีงบประมาณ 2548 และไม่ได้ยกยอดเข้าฟอร์ม A ไม่ได้อยู่ในระบบ GFMIS) ซื้อจากเงินงบประมาณ เงินกู้ หรือสินทรัพย์รับบริจาค)
 • 1643 ค่าขายผลิตผลจากการวิจัย
 • รายได้ของแผ่นดินจากการขายผลิตผลอันเป็นผลพลอยได้จากการวิจัย เช่น ค่าขายเชื้อไรโซเบียม
 • 1649 ค่าขายครุภัณฑ์
 • ค่าขายครุภัณฑ์ชำรุดรายตัว (ครุภัณฑ์ที่ซื้อตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 มีมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาท และครุภัณฑ์ที่ซื้อตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 มีมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท) มีรหัสครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMIS และครุภัณฑ์ที่ยกยอดเข้าฟอร์ม A ซื้อจากเงินงบประมาณ
 • 1653 ค่าธรรมเนียมประตูน้ำ
 • รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประตูน้ำ ตาม พรบ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน เป็นต้น
 • 1670 ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น(ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด)
 • ค่าธรรมเนียมสอบเลื่อนวิทยฐานะ
 • ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันและคัดเลือกข้าราชการ
 • ค่าธรรมเนียมสอบชิงทุนรัฐบาล
 • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
 • 1810 ค่าปรับ
 • ค่าปรับการผิดสัญญา
 • ค่าปรับผิดระเบียบ
 • ค่าปรับผิดสัญญาประกัน
 • ค่าปรับอื่นๆ
 • 1811 เงินเหลือจ่ายปีเก่า
 • เงินงบประมาณที่หน่วยงานเบิกจากคลังแลวในปีก่อนและไม่ได้จ่าย หรือจายไมหมด นำสงหลังสิ้นปงบประมาณหรือหลังระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
 • เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
 • เงินงบประมาณปีก่อนจ่ายไปแล้วเรียกคืนมาภายหลัง
 • 1815 การริบทรัพย์และการชดเชยค่าเสียหาย
 • เงินชดใช้การกระทำสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าชำระค่าเสียหายทั้งหมดหรือการผ่อนชำระ
 • เงินรับคืนจากการรับผิดทางแพ่ง
 • 1816 เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน
 • เงินค่าปรับผิดสัญญาการศึกษา จากผู้ขอรับทุนที่รับราชการไม่ครบตามสัญญา
 • 1821 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
 • 1830 รายได้เบ็ดเตล็ด (รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น)
 • ค่าบำรุงสถานที่ใช้เป็นสนามสอบบุคคลภายนอก
 • ค่าถ่ายเอกสาร
 • ผลประโยชน์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
 • ค่าเช่าสถานที่ร้านค้า (ของโรงเรียนเป็น บกศ.)
 • เจ็บป่วยเบิกต้นสังกัดได้ต่อมาได้รับสินไหมทดแทน
 • ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าบ้านพัก
 • ค่าธรรมเนียมศาล คดีแพ่ง
 • ค่าขึ้นศาลที่ศาลสั่งคืน
 • เงินเหลือจากบัญชีเงินบูรณะทรัพย์สิน
 • เงินประกันสัญญาที่ไม่มารับคืน
 • 2001 เงินประกันสัญญา
 • หมายถึง หลักประกันที่ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าทําสัญญากับทางราชการ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ส่วนราชการจะคืนให้เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
 • 2002 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
 • หมายถึง เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
 • 2003 เงินฝากต่างๆ
 • หมายถึง เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้ และจ่ายคืนตามคำขอของ ผู้ฝาก