เงินรางวัลประจำปี
กองการเงินและบัญชี
เงินรางวัล
 
 
หนังสือเวียน
17 ก.พ.2557 เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2555
   
26 ส.ค.2556 เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2554
   
17 ก.ค.2556
เอกสารประกอบ  การประชุมซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

   
9 ก.ค.2556
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
26 ก.ค.2555
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
   
28 มิ.ย.2555
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 28 มิถุนายน 2555
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (PowerPoint)
  คะแนนประเมินจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  คะแนนผลการปฏิบัติราชการรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/1741 ลงวันที่ 1 พ.ย.2554 เรื่องแจ้งผลการจัดสรร
เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติของส่่วนราชการ จังหวัด และสถาบัน
อุดมศึกษา ที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ประกาศกรมชลประทาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับผู้บริหารของกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336