ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 

   

    ปรับปรุง 9 ตุลาคม 2558