การดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (แบบ ปอ.๓) Download
บันทึกข้อความ ที่ งบ.๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
   เรือง การดำเนินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) Download
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บันทึกข้อความ ที่ กงบ.๒๘๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
   เรือง ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) Download

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (แบบ ปอ.๓) Download
บันทึกข้อความ ที่ กงบ.๕๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
   เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ Download

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

บันทึกข้อความ ที่ กงบ.๑๒๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
   เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ Download

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๓) Download

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

บันทึกข้อความ ที่ กงบ.๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
    เรือง ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) Download

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (แบบ ปอ.๓) Download
บันทึกข้อความ ที่ กงบ.๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
    เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ Download
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
บันทึกข้อความ ที่ กงบ.๖๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
    เรือง เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในDownload
บันทึกข้อความ ที่ กงบ.๑๙๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
    เรือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน Download
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (แบบ ปอ.๓) Download
***************
แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

ระดับองค์กร
แบบ ปอ. 1    หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปอ. 2    รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
แบบ ปอ. 3    รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปอ. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง-การควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร

ระดับส่วนงานย่อย                     
แบบ ปย. 1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปย. 2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบ WP 1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ WP 2 แบบประเมินการควบคุมภายใน
แบบ WP 3 รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน


คำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1877/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง


  คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 953/2558 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง

     (ยกเลิกโดย คำสั่งกรมที่ 1877/2560 ลว.30 พ.ย.60)


  คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 178/2557 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน


   

  คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 816/2555 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง
      (ยกเลิกโดย คำสั่งกรมที่ 953/2558 ลว.1 ก.ย.58)

 

  คำสั่งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน ที่ 1/2554
      ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวม สรุปการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
      (ยกเลิกโดย คำสั่งกรมที่ 2/2551 ลว.2 เม.ย.51)


  คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 187/2554 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก / ศูนย์ ในส่วนกลาง
     (ยกเลิกโดย คำสั่งกรมที่ 816/2555 ลว.10 ส.ค.55)

 

  คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 186/2554 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน กอง / กลุ่ม / หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง ในส่วนกลาง
     (ยกเลิกโดย คำสั่งกรมที่ 816/2555 ลว.10 ส.ค.55)


  คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 453/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน

     (ยกเลิกโดย คำสั่งกรมที่ 178/2557 ลว.20 ก.พ.57) 

   

  คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 87/2553 ลงวันที่ 21 มกราคม 2553
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง บริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน

     (ยกเลิกโดย คำสั่งกรมที่ 453/2555 ลว.20 เม.ย.55) 
   
 
  คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 250/2553 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักชลประทานที่ 1-17

     
(ยกเลิกโดย คำสั่งกรมที่ 816/2555 ลว.10 ส.ค.55)


คู่มือปฏิบัติงาน
 

หนังสือแนวทาง : การจัดวางการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

 

 

คู่มือ การจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน