กลับหน้าหลัก
 
  Download  ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิต

 
หนังสือเวียนทั้งหมด
19 ม.ค.2558 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download รายละเอียด
16 พ.ค.2557 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
27 มี.ค.2557 การนำส่งรายงานต้นทุนผลผลิต
6 ก.พ.2557 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีบริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Download ค่าใช้จ่ายปันส่วนให้สำนัก/กอง
Download
แบบฟอร์มที่ 1
                    แบบฟอร์มที่ 2-5
                    แบบฟอร์มที่ 6-9
                    แบบฟอร์มที่ 10
                    แบบฟอร์มตารางที่ 1-12
Download  โปรแกรมคำนวณ CGD_Costing               
26 ธ.ค.2556

การจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต Download เอกสารแนบ

ส่วนกลาง สำนักชลประทานที่ 8
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักชลประทานที่ 9
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักชลประทานที่ 10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักชลประทานที่ 11
สำนักชลประทานที่ 1 สำนักชลประทานที่ 12
สำนักชลประทานที่ 2 สำนักชลประทานที่ 13
สำนักชลประทานที่ 3 สำนักชลประทานที่ 14
สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 15
สำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 16
สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 17
สำนักชลประทานที่ 7  
2 ธ.ค.2556 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
31 ต.ค.2556 การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
15 ต.ค.2556 ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
14 พ.ค.2556 แผนเพิ่มประสิทธิภาพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
10 พ.ค.2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
15 ก.พ.2556 รายงานต้นทุนผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
31 ม.ค.2556 รายงานต้นทุนผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
18 ม.ค.2556

รายงานต้นทุนผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ข้อมูลค่าใช้จ่าย
  รายงานค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน
  ค่าใช้จ่ายงานฝากเบิก
  ค่าใช้จ่ายปันส่วน

แบบฟอร์ม
  ฟอร์ม 1 รายงานผลการตรวจสอบ
  พอร์ม 2-5 รายงานเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย
  ฟอร์ม 6-9 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน
  ฟอร์ม 10 รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการคำนวณประจำปี ตผ.ชป.01-10

20 ธ.ค.2555 การจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
21 พ.ย.2555 การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
Download แบบฟอร์ม, กิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556
19 พ.ย.2555 การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
16 พ.ย.2555
พจนานุกรมกิจกรรมของภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3-3
บทที่ 3-4
บทที่ 4
ภาคผนวก (ส่วนที่ 1)
ภาคผนวก (ส่วนที่ 2)
ภาคผนวก (ส่วนที่ 3)
ภาคผนวก (ส่วนที่ 4)
12 ต.ค.2555 การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1 ต.ค.2555 การรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
16 มี.ค.2555 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.2554
18 ม.ค.2555 รายงานต้นทุนผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS

รายงานเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี
รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
14 ธ.ค.2554
การจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
10 ต.ค.2554
การรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
15 ก.ย.2554
การประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
12 ก.ค.2554
การระบุรหัสกิจกรรมย่อย
7 เม.ย.2554
การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 1
การปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดกิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ กค 0423.2/ว101
เปรียบเทียบกิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 1 และที่ปรับปรุงแก้ไข
3 ก.พ. 2554
- ค่าใช้จ่ายปันส่วนของเงินฝากเบิก
- สรุปเบิกแยกสำนัก - กอง-ขร-11
- สรุปเบิกแยกสำนัก 1-17- ขร-11
- สรุปเบิกแยกสำนัก -กอง-ลจ
- สรุปเบิกแยกสำนัก 1-17-ลจ
2 ก.พ. 2554
- ค่าใช้จ่ายปันส่วนจากส่วนกลาง
- แยกประเภทค่าใช้จ่าย
26 ม.ค. 2554
  รายการ กำหนดส่ง
4 กุมภาพันธ์ 2554
แบบฟอร์มรายงานผลการคำนวณ
11 กุมภาพันธ์ 2554
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
11 กุมภาพันธ์ 2554
แบบฟอร์ม แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
25 กุมภาพันธ์ 2554
แบบรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
14 ตุลาคม 2554
ค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน
12 ม.ค.2554
- คำอธิบายกิจกรรมย่อย สชป.1-17
- คำอธิบายกิจกรรมย่อย สคญ.
12 ม.ค.2554
การจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต และการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
4 ม.ค.2554
เชื่อมโยงกิจกรรมย่อยของ  สชป. และ สคญ.
29 ธ.ค.2553
การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  Download  รหัสกิจกรรมย่อยปี 2554
24 พ.ย.2553
การกำหนดกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนและจัดส่งข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย
ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554
กค 0423.2/ว449
18 พ.ย.2553
การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
27 ต.ค.2553
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
27 ต.ค.2553
กิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ
1 ต.ค.2553
การดำเนินการเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิต  Download แบบฟอร์ม 
6 ส.ค.2553
การใช้แบบฟอร์มในการดำเนินการเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิต
23 ก.ค.2553
การระบุรหัสกิจกรรมย่อย
16 ก.ค.2553
การดำเนินการเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิต
12 ก.ค. 2553
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1080/2552  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนผลผลิต
File บรรยาย
รหัสกิจกรรมย่อย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2552
ตัวอย่างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตารางเปรียบเทียบรายงานต้นทุนผลผลิต ปี 2551 และ 2552
วิธีบันทึกกิจกรรมย่อย
แบบฟอร์มต่างๆ
12 ก.ค.2553
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการระบุรหัสกิจกรรมย่อย
## รายชื่อผู้เข้าประชุมชี้แจงการระบุรหัสกิจกรรมย่อยส่วนกลาง
## รายชื่อผู้เข้าประชุมชี้แจงการระบุรหัสกิจกรรมย่อย สชป.1 - 17
22 ม.ค. 2553
การจัดส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
14 ม.ค. 2553
การทบทวนและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมย่อย และกิจกรรมภายใต้กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน
7 ม.ค. 2553
  - กำหนดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
  - ตัวอย่างแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
4 ม.ค. 2553
รายงานค่าใช้จ่ายแยกตามศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน
28 ธ.ค.2552
การจัดส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
28 ธ.ค.2552
 1. กิจกรรมภายใต้กิจกรรมย่อย
 2. พจนานุกรมกิจกรรม
 3. แบบฟอร์ม 01ผ.ชป.01-10
 4. ตารางเปรียบเทียบต้นทุน
 5. แยกประเภทค่าใช้จ่าย
 6. ค่าใช้จ่ายปันส่วนจากส่วนกลาง  ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม 7 ม.ค.52
8 ธ.ค.2552
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกรมชลประทาน
8 ต.ค.2552
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
3 ส.ค.2552
ขอให้ทบทวนกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย ตามพจนานุกรมกิจกรรม กรมชลประทาน
25 ส.ค.2552
้หลักเกณฑ์การจัดทำต้นทุนผลผลิต ปี 2553 มีการปรับปรุงใหม่ต่างจากปี 2552
3 ก.พ. 2552
กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ใบแทรกคู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิต
คู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ซ้อมความเข้าใจการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
พจนานุกรมกิจกรรม
การกำหนดกิจกรรมภายใต้กิจกรรมย่อย
แบบฟอร์มการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ตัวอย่างแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
File  บรรยายการคำนวณต้นทุนผลผลิต กรมชลประทาน  โดยนายมนัส  กำเนิดมณี
การระบุค่าใช้จ่ายของกิจกรรรมย่อยขั้นตอนที่ 5
File  บรรยายการคำนวณต้นทุนผลผลิต โดยกรมบัญชีกลาง
ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "ทบทวนผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และกำหนดกรอบนโยบายในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2552" (การคำนวณต้นทุนผลผลิต และทิศทางการพัฒนาองค์ก
การคำนวณต้นทุนผลผลิต

 

 

 

กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336