ค่าใช้จ่ายจัดสรร
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักชลประทานที่ 1
กองการเิงินและบัญชี สำนักชลประทานที่ 2
กองแผนงาน สำนักชลประทานที่ 3
กองพัสดุ สำนักชลประทานที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักชลประทานที่ 5
สำนักกฎหมายและที่ดิน สำนักชลประทานที่ 6
สำนักเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 7
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักชลประทานที่ 8
สำนักบริหารโครงการ สำนักชลประทานที่ 9
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักชลประทานที่ 10
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักชลประทานที่ 11
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักชลประทานที่ 12
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักชลประทานที่ 13
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักชลประทานที่ 14
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักชลประทานที่ 15
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักชลประทานที่ 16
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักชลประทานที่ 17
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336