รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
 
     
รายงานสรุปผลการคำนวณต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2556  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2555  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2554  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2553  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2552   
   
รายงานเปรียบเทียบต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยมาตรฐาน  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2556  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2555  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2554  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2553  
    ๐ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2552   
     
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336