รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

รายงานสรุปผลการคำนวณต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์