รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
 
  ๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
     
  ๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
     
  ๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
   
  ๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
     
  ๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
     
  ๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
     
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
     
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336