รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
     
  ๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน (31 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556)  
     
  ๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (31 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)  
     
 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
     
  ๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (31 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  
     
  ๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน (31 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)  
     
  ๐ รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (31 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)  
     
  รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 3 เดือน (31 ตุลาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554)  
   
     
     
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336