คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336