๐ กรมชลประทาน
 ๐ กรมบัญชีกลาง
หนังสือเวียน
22 ก.พ. 2562 ้อมูลการวิเคราะห์รายงานต้นทุนผลผลิตของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 ม.ค. 2562 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์ปั่นส่วน ผละข้อมูลการปั่นส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กงบ.87/2562 ลว. 4 มกราคม 2562)
(ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแบบฟอร์ม 1- 6)
31 ต.ค. 2561 ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 ต.ค. 2561 เอกสารการกำหนดกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23 ก.พ. 2561 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.2025/2561 ลว.23 กุมภาพันธ์ 2561)
20 ก.พ. 2561
ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานเลขานุการกรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กองการเงินและบัญชี สำนักงานชลประทานที่ 1
สำนักกฎหมายและที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 2
กองแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3
กองพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานชลประทานที่ 14
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 15
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานชลประทานที่ 16
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานชลประทานที่ 17
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
แบบฟอร์ม 1-12
โปรแกรม CGD costingV2555
6 ธ.ค. 2560 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน
เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณ
ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิต
แบบฟอร์ม 1 - 8 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานเลขานุการกรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กองการเงินและบัญชี สำนักงานชลประทานที่ 1
สำนักกฎหมายและที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 2
กองแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3
กองพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานชลประทานที่ 14
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 15
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานชลประทานที่ 16
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานชลประทานที่ 17

27 ต.ค. 2560 ซ้อมความเข้าใจการระบุรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.11594/2560 ลว.25 ตุลาคม 2560)
25 ต.ค. 2560 ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
25 ก.ย. 2560 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.9422/2560 ลว.22 ก.ย.2560)
28 มี.ค. 2560

ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

21 ก.พ. 2560

การวิเคราะห์รายงานต้นทุนผลผลิตของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Download ปริมาณงานของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลัก
Download รายงานต้นทุนผลผลิต กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7 ก.พ. 2560

รายงานต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสำนัก กอง
โปรแกรม CGD_Costing V2555 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานเลขานุการกรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กองการเงินและบัญชี สำนักงานชลประทานที่ 1
สำนักกฎหมายและที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 2
กองแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3
กองพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานชลประทานที่ 14
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 15
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานชลประทานที่ 16
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานชลประทานที่ 17
แบบฟอร์มการรายงานต้นทุนผลผลิต (ตารางที่ - 12)
1 ธ.ค. 2559 รายละเอียดร่างการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบ.13693/2559 ลว. 1 ธ.ค. 2559)

Download เอกสารแนบ
18 พ.ย. 2559

การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน
เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณ
ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิต
แบบฟอร์ม 1 - 8 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานเลขานุการกรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กองการเงินและบัญชี สำนักงานชลประทานที่ 1
สำนักกฎหมายและที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 2
กองแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3
กองพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานชลประทานที่ 14
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 15
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานชลประทานที่ 16
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานชลประทานที่ 17
18 ต.ค. 2559 ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (งบ.1032/2559 ลว.18 ต.ค.59)
4 ต.ค. 2559 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(งบ 7916/2559 ลว. 4 ต.ค. 2559)
- รายงานเปรียบเทียบต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 - 2558

- รายงานเปรียบเทียบต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558

1 เม.ย. 2559 ขอแจ้งแผรเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
23 มี.ค. 2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน
26 ม.ค. 2559

ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิต Download เอกสารแนบ

กรมชลประทาน กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานเลขานุการกรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กองการเงินและบัญชี สำนักงานชลประทานที่ 1
สำนักกฎหมายและที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 2
กองแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3
กองพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานชลประทานที่ 14
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 15
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานชลประทานที่ 16
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานชลประทานที่ 17
4 ธ.ค. 2558 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กงบ.1533/2558 ลว. 4 ธ.ค. 2558)
19 พ.ย. 2558 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปัน
ส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต Download แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2558

รายละเอียดข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย Download เอกสารแนบ

สำนักงานเลขานุการกรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กองการเงินและบัญชี สำนักงานชลประทานที่ 1
สำนักกฎหมายและที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 2
กองแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3
กองพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานชลประทานที่ 14
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 15
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานชลประทานที่ 16
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานชลประทานที่ 17
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
10 มิ.ย. 2558 รายงานต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
19 ม.ค.2558 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีบริหาร ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download
รายละเอียด
20 พ.ย.2557 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน
เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณ
ต้นทุนผลผลิต
Download รายละเอียด
3 พ.ย.2557 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
22 ส..ค.2557 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ
   
16 พ.ค.2557 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   
6 ก.พ.2557 การนำส่งรายงานต้นทุนผลผลิต
   
6 ก.พ.2557

รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีบริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Download ค่าใช้จ่ายปันส่วนให้สำนัก/กอง
Download
แบบฟอร์มที่ 1
                    แบบฟอร์มที่ 2-5
                    แบบฟอร์มที่ 6-9
                    แบบฟอร์มที่ 10
                    แบบฟอร์มตารางที่ 1-12
Download  โปรแกรมคำนวณ CGD_Costing               

   
26 ธ.ค.2556

การจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต 
Download เอกสารแนบ

ส่วนกลาง สำนักชลประทานที่ 8 (แก้ไข)
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักชลประทานที่ 9
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (แก้ไข) สำนักชลประทานที่ 10 (แก้ไข)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (แก้ไข) สำนักชลประทานที่ 11 (แก้ไข)
สำนักชลประทานที่ 1 (แก้ไข) สำนักชลประทานที่ 12 (แก้ไข)
สำนักชลประทานที่ 2 สำนักชลประทานที่ 13
สำนักชลประทานที่ 3 สำนักชลประทานที่ 14
สำนักชลประทานที่ 4 (แก้ไข) สำนักชลประทานที่ 15
สำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 16
สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 17
สำนักชลประทานที่ 7  
   
2 ธ.ค.2556 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   
 
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานต้นทุนผลผลิต
ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน
 
 
 
 
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336