รายละเอียดค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
 
กองการเงินและบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองพัสดุ สำนักชลประทานที่ 1
กองแผนงาน สำนักชลประทานที่ 2
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักชลประทานที่ 3
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักชลประทานที่ 4
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักชลประทานที่ 5
สำนักกฏหมายและที่ดิน สำนักชลประทานที่ 6
สำนักเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 7
สำนักบริหารโครงการ สำนักชลประทานที่ 8
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักชลประทานที่ 9
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักชลประทานที่ 10
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักชลประทานที่ 11
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักชลประทานที่ 12
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนั้กชลประทานที่ 13
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักชลประทานที่ 14
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักชลประทานที่ 15
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนั้กชลประทานที่ 16
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนั้กชลประทานที่ 17
   
แบบฟอร์ม
 
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2-5
แบบฟอร์มที่ 6-9