รายละเอียดค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
 
กรมชลประทาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองการเงินและบัญชี สำนักชลประทานที่ 1
กองพัสดุ สำนักชลประทานที่ 2
กองแผนงาน สำนักชลประทานที่ 3
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักชลประทานที่ 4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักชลประทานที่ 5
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักชลประทานที่ 6
สำนักกฏหมายและที่ดิน สำนักชลประทานที่ 7
สำนักเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
สำนักบริหารโครงการ สำนักชลประทานที่ 9
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักชลประทานที่ 10
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักชลประทานที่ 11
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักชลประทานที่ 12
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนั้กชลประทานที่ 13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักชลประทานที่ 14
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักชลประทานที่ 15
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนั้กชลประทานที่ 16
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนั้กชลประทานที่ 17
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
   
แบบฟอร์ม ตาราง 1-12
 
โปรแกรม CGD _CostingV2555