แบบฟอร์มการคำนวณต้นทุนผลผลิต

แบบฟอร์มสำหรับคำนวณต้นทุนผลผลิตรายงานคณะทำงานต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน

Download แบบฟอร์มที่ 1 - 10
รายละเอียดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มที่ 1 การกำหนดกิจกรรมสนับสนุนและหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้กิจกรรมย่อย
แบบฟอร์มที่ 2 การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมย่อยกับหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้สำนัก/กอง
แบบฟอร์มที่ 3 การกำหนดรายละเอียดปริมาณงาน ประจำปีงบประมาณ
แบบฟอร์มที่ 4 การจำแนกประเภทค่าใช้จ่ายต้นทุนรวม สำนัก/กอง
แบบฟอร์มที่ 5 การปันส่วนต้นทุนจากระดับสำนัก/กอง เข้าสู่หน่วยงานระดับต่ำกว่าสำนัก/กอง
แบบฟอร์มที่ 6 การคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย
แบบฟอร์มที่ 7 การคำนวณต้นทุนผลิตย่อย
แบบฟอร์มที่ 8 การคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลัก
แบบฟอร์มที่ 9 การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลัก/โครงการ
แบบฟอร์มที่ 10 การวิเคราะห์และประเมินผลการคำนวณต้นุทนผลผลิต

แบบฟอร์มสำหรับคำนวณต้นทุนผลผลิตรายงานส่งกรมบัญชีกลาง

Download แบบฟอร์มที่ 1 - 6
  แบบฟอร์มที่ 7 - 10
  แบบฟอร์มที่ 11 - 12
  แบบฟอร์มที่ 13
  แบบฟอร์มที่ 14
  แบบฟอร์มที่ 15
รายละเอียดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน
แบบฟอร์มที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
แบบฟอร์มที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
แบบฟอร์มที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน
แบบฟอร์มที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
แบบฟอร์มที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน
แบบฟอร์มที่ 7 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
แบบฟอร์มที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน
แบบฟอร์มที่ 9 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
แบบฟอร์มที่ 10 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน
แบบฟอร์มที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
แบบฟอร์มที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
แบบฟอร์มที่ 13 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
แบบฟอร์มที่ 14 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
แบบฟอร์มที่ 15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน