รายชื่อโรงแรมที่ใช้บัตรเครดิตราชการ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม (Surcharge)

รายงานการใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตราชการ

 

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการ

work flow

เอกสารประกอบการยืมเงิน

ดาวน์โฟลดแบบฟอร์ม

ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ม

ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้บัตรเครดิตราชการ