ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 (13 พ.ค.2562)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 (13 พ.ค.2562)

หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ กค 0407.2/ว.56 (30 พ.ค.2559)

คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การยืมเงินของส่วนราชการ ที่ 115/2559 (29 ส.ค.2559)