คำสั่งการการมอบอำนาจในการตัดสินใจ
ของกรมชลประทาน 

 
  ด้านบริหารงานบุคคล
  ข 680/2547 เรื่อง  มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  ข 408/2549 เรื่อง  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
  ข 33/2552 เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
  ข 34/2552 เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
  ข 35/2552 เรื่อง  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
  ข 82/2553 เรื่อง  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
  ข 1069/2554 เรื่อง  มอบหมายให้รองอธิบดี กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการของกรมชลประทานในเขตพื้นที่สำนักชลประทาน
  ข 1247/2555 เรื่อง  มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
  ข 65/1/2556 เรื่อง  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
  ข 901/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัิติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
  ข 902/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัิติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
  ข 903/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัิติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
  ข 904/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัิติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
  ข 905/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัิติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
     
  ด้านพัสดุ
  ข 1046/2552 เรื่อง  มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
  ข 1048/2550 เรื่อง  มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
  ข 1107/2550 เรื่อง  มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญา  และ
     อนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
  ข 158/2551 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
  ข 655/2552 เรื่อง  มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญา และอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
      และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
  ข 755/2552 เรื่อง  การมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
  ข 147/2555 เรื่อง  มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญาให้แ่ก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ข 148/2555 เรื่อง  มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
  การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน
  15/2555 เรื่อง  การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน
   
  ด้านการเงินและบัญชี
  ข 298/2551 เรื่อง  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
  ข 55/2553 เรื่อง  มอบอำนาจในการรับรองความถูกต้องในทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
  ข 185/2553 เรื่อง  มอบอำนาจในการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
  ข 880/2554 เรื่อง  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินและบัญชีแทนอธิบดี
  ข 1094/2554 เรื่อง  มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
  ข 586/2555 เรื่อง  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิับัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี (เำพิ่มเติม)
     
  ด้านกฎหมายและที่ดิน
  ข 118/2547 เรื่อง  มอบอำนาจการดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินให้ผู้ว่าราชการจัดหวัด
  ข 539/2550 เรื่อง  มอบอำนาจดำเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท
จัดทำโดย  คณะทำงานพิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการมอบอำนาจในการตัดสินใจของกรมชลประทาน  โทร.2336