คำสั่งกรมชลประทาน (มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่)
คำสั่งกรมชลประทาน
คำสั่งกรมชลประทาน (คำสั่งมอบอำนาจด้านการเงินและบัญชี)
คำสั่งกองการเงินและบัญช
คำสั่งกองการเงินและบัญชี (มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่)
คำสั่งกองการเงินและบัญชี (มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่)
คำสั่งกองการเงินและบัญชี (มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่)
คำสั่งกองการเงินและบัญชี (มอบหมายให้พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปฏิบัติหน้าที่)
คำสั่งกองการเงินและบัญชี (มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่)

 

     ปรับปรุง 9 ตุลาคม 2558