คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ช 2/6/2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2559 (นายณัฐวุฒิ ศากรณ์)  
ช 2/5/2559 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ (นางสาวจิรัมพร เกียรติอัมไพ)  
ช 2/4/2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2559 (นางคำฝัน ชื่นสุราษฎร์)  
ช 2/3/2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2559 (นางสาวจิรัมพร เกียรติอัมไพ)  
ช. 2/2/2559 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ (นางรุ่งนภา จำเนียรกิจ)  
ช. 2/1/2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2559