คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ประจำปี พ.ศ.2559
คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ช 2 / 1 /2559 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากประมาณการรายจ่ายทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ช 2 / 2 /2559 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ  
ช 2 / 3 /2559 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากประมาณการรายจ่ายทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ช 2 / 4 /2559 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากประมาณการรายจ่ายทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ช 2 / 5 /2559 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ  
ช 2 / 6 /2559 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากประมาณการรายจ่ายทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ช 2 / 7 /2559 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ  
ช 2 / 8 /2559 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากประมาณการรายจ่ายทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ช 2 / 9 /2559 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากประมาณการรายจ่ายทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560