คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ประจำปี พ.ศ.2560
คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ช 2 / 7 /2560 เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ช 2 / 6 /2560 เรื่อง อนุญาติให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ  
ช 2 / 5 /2560 เรื่อง อนุญาติให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ  
ช 2/ 4 /2560 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ  
ช 2/ 3 /2560 เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
ช 2/ 1 /2560 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ  
ช 2/ 2 /2560 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ