คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  
1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน