คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
จ 2/1/2558 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่