คำสั่งลูกจ้างประจำ
ประจำปี พ.ศ.2561
คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
จ 2/ 1 /2561 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่