คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
11/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้โครงการจัดรูปที่ดิน  
8/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บเอกสารประจำหน่วยงานกองการเงินและบัญชี

 
7/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบบัญชีฝากกองคลัง - หน่วยงานภาครัฐ

 
6/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลงาน

 
5/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้โครงการจัดรูปที่ดิน

 
4/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสร้างองค์ความรู้หัวข้อการดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

 
3/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน กองการเงินและบัญชี

 
2/2559 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะะทำงาน KM BUDDY กองการเงินและบัญชีและกองแผนงาน  
1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ กองการเงินและบัญชี