คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ที่ 10 /2562 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ที่ 9 /2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด ของกองการเงินและบัญชี  
ที่ 8 /2562 ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  
ที่ 7 /2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมชลประทาน (เพิ่มเติม)  
ที่ 5 /2562 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบและรับรองสิทธิบุคคลในครอบครัวถูกต้อ  
ที่ 4 /2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกองการเงินและบัญชี  
ที่ 2 /2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำงบการเงินรวมสวัสดิการกรมชลประทาน