คำสั่งพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปี พ.ศ.2562
คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ที่ พท 2 / 4 /2562 การจ้างพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)  
ที่ พท 2/ 3 /2562 อนุญาติให้พนักงานราชการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ลาออกจากการปฏิบัติงาน  
ที่ พท 2/ 2 /2562 อนุญาตให้พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ลาออกจากการปฏิบัติงาน  
ที่ พท 2/ 1 /2562 การจ้างพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน