คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ข. 854/2558 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  
ข. 650/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายละเอียดเอกสารประกวดราคา  
ข. 452/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS Token Key และ Web Online  
ข. 451/2558 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS