คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ข 2/3/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุของกองการเงินและบัญชี (นางกัญฉัฐฐ์ โค้วสมบูรณ์ และ นางสาวสมฤดี คล้ายขยาย)  
ข 2/2/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง (นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์)  
ข 2/1/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง