คำสั่งกรมชลประทานด้านการเงินและบัญชี (มี ข) ปี 2562
คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ข 2/ 12/2562 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
ข 2/ 11/2562 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  
ข 2 / 10/2562 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
ข 2 / 9 /2562 แต่งต้ั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด
 
ข 2 / 8 /2562 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
ข 2 / 7 /2562 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
ข 2 / 6 /2562 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
ข 2 / 5 /2562 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  
ข 2 / 4 /2562 ย้ายข้าราชการ  
ข 2 / 1 /2562 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่