คำสั่งกรมชลประทานด้านการเงินและบัญชี (ไม่มี ข) ปี 2561
คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
ที่ 2 / 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้