รายงานแสดงสถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน จากระบบ EIS GFMIS

 

A-1 กราฟผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม

A-2 กราฟ %ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงิน (ภาพรวม)

A-3 กราฟ %ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงิน (รายจ่ายประจำ)

A-4 กราฟ %ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงิน (รายจ่ายลงทุน)

A-5 กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายยุทธศาสตร์

 

B-1 ตารางสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

B-2 ตารางสถานะการเบิกจ่ายงบกลาง

B-3 ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แสดงรายละเอียดตามงาน/โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ

B-4 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายหน่วยงานและงาน/โครงการ

B-5 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายหน่วยงานและพื้นที่

B-6 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายหน่วยงานและงบรายจ่าย

 

C-1 กราฟ %ผลการเบิกจ่าย (งบเหลื่อมปี)


D-1 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบฯ เหลื่อมปี แสดงรายละเอียดตามงาน/โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ

D-2 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบฯ เหลื่อมปี จำแนกตามหน่วยงานและงาน/โครงการ

 

 

   

    ปรับปรุง 9 ตุลาคม 2558