...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

 

ประกาศ!! ... ด้วยได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่าตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 เป็นต้นไป การโอนเงินเดือนและค่าจ้างประจำเข้าบัญชีเงินฝากรายบุคคลจะล่าช้าเนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรง  ทำให้ระบบมีฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงต้องใช้เวลาในการนำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เข้าบัญชีเงินฝากรายบุคคลมากขึ้นกว่าเดิมแต่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดเงินเดือนออก (ก่อน 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน)          ประกาศโดย กองการเงินและบัญชี ณ วันที่ 26 มกราคม 2559

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
และผู้อำนวยการส่วน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 
ประจำปีงบประมาณ  2559
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   
เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

 

   
 

การใช้งานระบบ

ONLINE-RID-FAD

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
12 กรกฎาคม 2559

เอกสารประกอบการบรรยายการลงทะเบียนและ
การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรอง
การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online

เข้าสู่ระบบ Slip - Online
16 ตุลาคม 2558

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้่างชั่่วคราวรายวัน ประจำีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการบรรยาย
7 ตุลาคม 2558

ที่ กงบ.1258/2558 ลว. 5 ต.ค.2558

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

รายวัน ประจำปี พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

17 สิงหาคม. 2558

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลของพนักงานราชการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร๋ม 1 รายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดคาใช่จายสวัสดิการ
แบบฟอร็ม หนังสือยินยอมให้หักค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
แบบฟอร์ม การหักลดหย่อนภาษี ณที่จ่าย
แบบฟอร์ม พร. งบ. 01 รายละเอียดคำขอเบิก
แบบฟอร็ม บันทึกคำขอเบิกค่าตอบแทน
 
30 มิ.ย. 2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะส่วนกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 532/2558 เรื่อง
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับ
การปรับใหม่
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 533/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 534/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 100/2558 เรื่องปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ขั้น
/รายละเอียดแนบ
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ 101/2558 เรื่องแก้ไข
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 102/2558 เรื่องยกเลิก
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 12/2558 เรื่อง
ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 4
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 13/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 14/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเดือน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
  26 ส.ค. 2559 l
  แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการการกลับไปใช้สิทธิ
ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัต
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2554
   
  25 ส.ค. 2559
  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วง
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
  24 ส.ค. 2559
  ขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
   
  22 ส.ค. 2559
  การนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
   
  20 ส.ค. 2559
  ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศง2552-2558
   
  19 ส.ค. 2559
  การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมาพัฒนา
องค์กรและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
  9 ส.ค. 2559
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
   
  2 ส.ค. 2559
  กำหนดเวลาการใช้บัตรเครดิตสำหรับ
หน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
   
  14 ก.ค. 2559
  รายงานการควบคุมภายในของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบหระมาณ พ.ศ. 2559
   
  06 ก.ค. 2559
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตาม
กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต
   
  05 ก.ค. 2559
  การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมา
พัฒนาองค์กรและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Download แบบฟอร์ม-แผนการจัดสรร
   
  05 ก.ค. 2559
  ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2552-2558
   
  05 ก.ค. 2559
  รายงานผลการบันทึกข้อมูลควบคุมการใช้จ่าย
เงินงบประมาณประจำปีในระบบ BIS
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
   
  05 ก.ค. 2559
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
   
  04 ก.ค. 2559
  ซ้อมความเข้าใจกรณีใช้หลักฐาน
การเบิกจ่ายที่เป็นภาษาต่างประเทศ

   
  01 ก.ค. 2559
  การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)และการดำเนินการ
เกี่ยวกับเช็ค
   
  01 ก.ค. 2559
  หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ
กค0407.2/ว56 
   
  30 มิ.ย. 2559
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน
พร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วย Any ID
   
  20 มิ.ย. 2559
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี
พ.ศ.2555-2559
   
  8 มิ.ย. 2559
  การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
   
  8 มิ.ย. 2559
  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
l
 
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
  ซักซ้อมแนวทางการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ สำหรับสสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
(ที่มิใช่ครุภัณฑ์) กกพ.1774/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 

 


Google ในเว็บ


 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.