...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

 

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย


วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 
นางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
โดยมีนางสาววรรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

 

   
 

การใช้งานระบบ

ONLINE-RID-FAD

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
12 กรกฎาคม 2559

เอกสารประกอบการบรรยายการลงทะเบียนและ
การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรอง
การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online

เข้าสู่ระบบ Slip - Online
16 ตุลาคม 2558

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้่างชั่่วคราวรายวัน ประจำีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการบรรยาย
7 ตุลาคม 2558

ที่ กงบ.1258/2558 ลว. 5 ต.ค.2558
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปี พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

17 สิงหาคม. 2558

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลของพนักงานราชการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร๋ม 1 รายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดคาใช่จายสวัสดิการ
แบบฟอร็ม หนังสือยินยอมให้หักค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
แบบฟอร์ม การหักลดหย่อนภาษี ณที่จ่าย
แบบฟอร์ม พร. งบ. 01 รายละเอียดคำขอเบิก
แบบฟอร็ม บันทึกคำขอเบิกค่าตอบแทน
 
30 มิ.ย. 2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะส่วนกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 532/2558 เรื่อง
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับ
การปรับใหม่
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 533/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 534/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 100/2558 เรื่องปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ขั้น
/รายละเอียดแนบ
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ 101/2558 เรื่องแก้ไข
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 102/2558 เรื่องยกเลิก
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 12/2558 เรื่อง
ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 4
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 13/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 14/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเดือน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
17 ก.ค.2561 l
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง ขั้นตอนทางเดินเอกสารและการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานการเงินการ
คลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
31 ส.ค.2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับใบเสร็จรับเงิน
หรือใบสำคัญเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
 
30 ส.ค.2560
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลา
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลา
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 
30 ส.ค.2560
การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
30 ส.ค.2560
การส่งรายงานการใช้ใบเสร้จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
 
25 ส.ค.2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
 
24 ส.ค.2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต)
ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
 
22 ส.ค.2560
การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
16 ส.ค.2560
การสมัครเข้าใช้บริการ KTB Corporate Online
 
15 ส.ค.2560
กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่าย
ให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
9 ส.ค.2560
รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
ด้านการเบิกจ่ายเงิน
 
9 ส.ค.2560
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่
หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม
 
5 ส.ค.2560
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ของสำนัก/กอง
 
3 ส.ค.2560
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2559
 
22 ก.ค.2560
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
21 ก.ค.2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
12 ก.ค.2560

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 
8 ก.ค.2560
้ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน
และการประทับตรา ข้อความว่า"จ่ายเงินแล้ว"
ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
 
6 ก.ค.2560

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554-2559

 
6 ก.ค.2560
ายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบ 6 เดือนแรก
 
l
 
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
  ซักซ้อมแนวทางการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ สำหรับสสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
(ที่มิใช่ครุภัณฑ์) กกพ.1774/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาววรรณา ศศิโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 

 


Google ในเว็บ


 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.