กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

 

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย


ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
ดำเนินงานโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองการเงินและบัญชี
วัน จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

 

   
 

การใช้งานระบบ

ONLINE-RID-FAD

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
12 กรกฎาคม 2559

เอกสารประกอบการบรรยายการลงทะเบียนและ
การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรอง
การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online

เข้าสู่ระบบ Slip - Online
16 ตุลาคม 2558

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้่างชั่่วคราวรายวัน ประจำีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการบรรยาย
7 ตุลาคม 2558

ที่ กงบ.1258/2558 ลว. 5 ต.ค.2558
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปี พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

17 สิงหาคม. 2558

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลของพนักงานราชการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร๋ม 1 รายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดคาใช่จายสวัสดิการ
แบบฟอร็ม หนังสือยินยอมให้หักค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
แบบฟอร์ม การหักลดหย่อนภาษี ณที่จ่าย
แบบฟอร์ม พร. งบ. 01 รายละเอียดคำขอเบิก
แบบฟอร็ม บันทึกคำขอเบิกค่าตอบแทน
 
30 มิ.ย. 2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะส่วนกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 532/2558 เรื่อง
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับ
การปรับใหม่
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 533/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 534/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 100/2558 เรื่องปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ขั้น
/รายละเอียดแนบ
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ 101/2558 เรื่องแก้ไข
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 102/2558 เรื่องยกเลิก
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 12/2558 เรื่อง
ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 4
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 13/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 14/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเดือน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
22 ส.ค.2560 l
การสมัครเข้าใช้บริการ KTB Corporate Online
 
16 ส.ค.2560
การสมัครเข้าใช้บริการ KTB Corporate Online
 
15 ส.ค.2560
กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่าย
ให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
9 ส.ค.2560
รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
ด้านการเบิกจ่ายเงิน
 
9 ส.ค.2560
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่
หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม
 
5 ส.ค.2560
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ของสำนัก/กอง
 
3 ส.ค.2560
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2559
 
22 ก.ค.2560
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
21 ก.ค.2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
12 ก.ค.2560

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 
8 ก.ค.2560
้ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน
และการประทับตรา ข้อความว่า"จ่ายเงินแล้ว"
ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
 
6 ก.ค.2560

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554-2559

 
6 ก.ค.2560
ายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบ 6 เดือนแรก
 
29 มิ.ย.2560
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระบบบริหารเงินบประมาณและเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (Budget Information)
 
27 มิ.ย.2560
แจ้งให้สำนัก กองดำเนินการเกี่ยวกับการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ
 
22 มิ.ย.2560
ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงาน
โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

 
16 มิ.ย.2560
การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 
15 มิ.ย.2560
รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
ด้านการเบิกจ่ายเงิน
 
15 มิ.ย.2560
กาารติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบ้ติการ
การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
7 มิ.ย.2560
การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
 
7 มิ.ย.2560

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2552-2559

 
5 มิ.ย.2560
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับและนำส่ง
อกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ
 
25 พ.ค.2560
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและ
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 
22 พ.ค.2560
ขอส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560
 
18 พ.ค.2560
้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการ
 
11 พ.ค.2560
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
2 พ.ค.2560
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขใบสมัครใช้บริการ
KTB Corporate Online
 
28 เม.ย..2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขาย
ในระบบ GFMIS
 
27 เม.ย..2560

การขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559

Downlond
เอกสารแนบ 1

 
20 เม.ย..2560
วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน
ในระบบ GFMIS
 
7 เม.ย..2560
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลี่ยมปี (Budget Information System : BIS)
 
7 เม.ย..2560
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักประกัน
 
4 เม.ย..2560
แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี
พ.ศ.2555-2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ได้รับอนุมัติ
จากกรมบัญชีกลาง
 
31 มี.ค.2560
ซ้อมความเข้าใจในการนำเงินรางวัล
ที่ได้รับนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 
31 มี.ค.2560
การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
(KTB Corporate Online)
 
31 มี.ค.2560
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 
30 มี.ค.2560
ขอตรวจสอบรายชื่อบัญชีเงินฝากคลัง
ในระบบ GFMIS
 
29 มี.ค.2560
ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของ
ส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ในแต่ละระดับ
 
28 มี.ค.2560
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
27 มี.ค.2560

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

Download
เอกสารแนบ 1
เอกสสารนบ 2

 
24 มี.ค.2560
หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
24 มี.ค.2560
ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรหัสแหล่งของเงิน
ในระบบ GFMIS1
 
24 มี.ค.2560
การตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ
 
21 มี.ค.2560
ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
( 1 ตค 59- 31 มีค 60 )
 
20 มี.ค.2560
ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญช ตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
16 มี.ค.2560
้อมความเข้าใจการกำหนดระยะเวลา
การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
 
15 มี.ค.2560
การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน
 
15 มี.ค.2560
การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ประจำเดือน มีนาคม 2560
 
10 มี.ค.2560
รายงานการเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 
8 มี.ค.2560
การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
Download
เอกสารแนบ 1
 
7 มี.ค.2560
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 
6 มี.ค.2560
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก กสจ.
 
1 มี.ค.2560
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณปี พ.ศง2552-2559
 
1 มี.ค.2560
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
ด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับกรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2560)
 
21 ก.พ.2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน
 
8 ก.พ.2560
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน
 
8 ก.พ.2560
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559
 
8 ก.พ. 2560
รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 
27 ม.ค. 2559
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
25 ม.ค. 2559
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
 
25 ม.ค. 2559
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
15 ม.ค. 2559
ขอซ้อมความเข้าใจการออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
และการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก. (พิเศษ) ประจำปี
ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 
13 ม.ค. 2559
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557
 
11 ม.ค. 2559
รายงานต้นทุนงานบริการสาธารระในกิจกรรม
สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
 
9 ม.ค. 2559
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว
ที่ทำงานในสังกัดกรมชลประทาน
 
30 ธ.ค. 2559
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน
การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)
 
29 ธ.ค. 2559
ซ้อมความเข้าใจการอนุมัติรายการในระบบ GFMIS
 
28 ธ.ค. 2559
แจ้งให้สำนัก กองดำเนินการเกี่ยวกับ
การ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 
20 ธ.ค. 2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบบริหารงบประมาณ
และ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(Budget information System: BIS)
 
19 ธ.ค. 2559
ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
ปี พ.ศ.2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 
19 ธ.ค. 2559
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 
14 ธ.ค. 2559
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 
8 ธ.ค. 2559
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณ
ีไม่มีหนี้ผูกพัน
 
8 ธ.ค. 2559
ขอเรียญเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
7 ธ.ค. 2559
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที่
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 
6 ธ.ค. 2559
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
 
l
 
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
  ซักซ้อมแนวทางการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ สำหรับสสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
(ที่มิใช่ครุภัณฑ์) กกพ.1774/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 

 


Google ในเว็บ


 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.