...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่ายรองอธิบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กองการเงินและบัญชี ประจำปี 2559
วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ ห้องน้ำทิพย์ อาคารสโมสรกรมชลประทาน สามเสน

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

 

   
 

การใช้งานระบบ

ONLINE-RID-FAD

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
12 กรกฎาคม 2559

เอกสารประกอบการบรรยายการลงทะเบียนและ
การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรอง
การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ Online

เข้าสู่ระบบ Slip - Online
16 ตุลาคม 2558

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้่างชั่่วคราวรายวัน ประจำีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการบรรยาย
7 ตุลาคม 2558

ที่ กงบ.1258/2558 ลว. 5 ต.ค.2558

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

รายวัน ประจำปี พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

17 สิงหาคม. 2558

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลของพนักงานราชการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร๋ม 1 รายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดคาใช่จายสวัสดิการ
แบบฟอร็ม หนังสือยินยอมให้หักค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
แบบฟอร์ม การหักลดหย่อนภาษี ณที่จ่าย
แบบฟอร์ม พร. งบ. 01 รายละเอียดคำขอเบิก
แบบฟอร็ม บันทึกคำขอเบิกค่าตอบแทน
 
30 มิ.ย. 2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะส่วนกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 532/2558 เรื่อง
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับ
การปรับใหม่
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 533/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 534/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 100/2558 เรื่องปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ขั้น
/รายละเอียดแนบ
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ 101/2558 เรื่องแก้ไข
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 102/2558 เรื่องยกเลิก
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 12/2558 เรื่อง
ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 4
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 13/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 14/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเดือน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
19 ก.ย. 2559 l
การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ
KTB Corporate Online
 
19 ก.ย. 2559

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้าง

ตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ

จากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับ
เดือนกันยายน2559

 
18 ก.ย. 2559
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Download
1.แบบแจ้งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ
 
17 ก.ย. 2559
มอบอำนาจให้ข้าราชการเป็นผู้ลงนามในแบบ
แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
(ภ.พ.30)
 
17 ก.ย. 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.- 30 ก.ย.2559)
ในวันที่ 1 ต.ค.2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.- 30 ก.ย.2559)
ในวันที่1 ต.ค.2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ในวันที่ 1 ต.ค.2559
 
16 ก.ย. 2559
แจ้งเปลี่ยนเวลาและสถานที่จัดประชุม
โครงการ กยศ. กรอ.
 
15 ก.ย. 2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและ
การนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกซ์ (KTB Corporate online)
 
15 ก.ย. 2559
การใช้บัตรเครดิตราชการสำหรับนำไปใช้จ่าย
แทนเงินสดหรือเช็คในการปฏิบัติงาน
 
14 ก.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม
การเร่งรัด เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 
14 ก.ย. 2559
การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบระยะเวลา
12 เดือน (1 ตค.58 - 30 กย.59)

 
13 ก.ย. 2559
กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว
ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
12 ก.ย. 2559
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2552 - 2558
 
9 ก.ย. 2559
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559
ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
Download แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2559 ฯ.
 
7 ก.ย. 2559
  การส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
  7 ก.ย. 2559
  การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
  6 ก.ย. 2559
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีต่อ
การให้บริการของกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
   
  2 ก.ย. 2559
  เลื่อนการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ กยศ. กรอ.
เพื่อชาติ และแจ้งสถานที่จัดประชุม
   
  2 ก.ย. 2559
  การยืมเงินของส่วนราชการ
   
  1 ก.ย. 2559
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว
้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
Download
1.แบบฟอร์มการกันเงิน กย.59
  2.แบบแจ้งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงิน
   
  1 ก.ย. 2559
  การเบิกจ่ายเงินชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางส่วนกลาง
   
  29 ส.ค. 2559
  ประชาสัมพันธ์โครงการ กยศ.กรอ. เพื่อชาติ
   
  26 ส.ค. 2559
  แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการการกลับไปใช้สิทธิ
ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัต
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2554
   
l
 
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
  ซักซ้อมแนวทางการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ สำหรับสสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
(ที่มิใช่ครุภัณฑ์) กกพ.1774/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 

 


Google ในเว็บ


 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.