...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่
ร่วมประชุมกองการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
16 ตุลาคม 2558

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้่างชั่่วคราวรายวัน ประจำีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการบรรยาย
7 ตุลาคม 2558

ที่ กงบ.1258/2558 ลว. 5 ต.ค.2558

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

รายวัน ประจำปี พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

17 สิงหาคม. 2558

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลของพนักงานราชการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร๋ม 1 รายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดคาใช่จายสวัสดิการ
แบบฟอร็ม หนังสือยินยอมให้หักค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
แบบฟอร์ม การหักลดหย่อนภาษี ณที่จ่าย
แบบฟอร์ม พร. งบ. 01 รายละเอียดคำขอเบิก
แบบฟอร็ม บันทึกคำขอเบิกค่าตอบแทน
 
30 มิ.ย. 2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะส่วนกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 532/2558 เรื่อง
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับ
การปรับใหม่
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 533/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 534/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 100/2558 เรื่องปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ขั้น
/รายละเอียดแนบ
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ 101/2558 เรื่องแก้ไข
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 102/2558 เรื่องยกเลิก
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 12/2558 เรื่อง
ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 4
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 13/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 14/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเดือน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
20 เม.ย. .2558
หนังสือแจ้งเวียน กงบ.472/2558 ลว. 10 เม.ย.58

คำสั่งแก้ไขให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราวในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดแนบท้าย

คำสั่งให้พนักงานราชการได้รบเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวเพิ่มเติมในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดแนบท้าย

 
28 มี.ค.2558
บันทึกข้อความที่ กงบ.416/2558
ลว.28 มี.ค.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 1 เม.ย. 2558
 
28 มี.ค.2558
บันทึกข้อความที่ กงบ.417/2558
ลว.28 มี.ค.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 1 เม.ย. 255
8
 
16 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะสวนกลาง)
 
11 ก.ย.2557

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

 
11 ก.ย.2557
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
 
11 ก.ย.2557

บันทึกข้อความที่ กงบ.927/2557
ลว.8 ก.ย.2557เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.928/2557
ลว.8 ก.ย. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.930/2557
ลว. 8 ก.ย. 2557 เรื่องหลักเกณฑ
์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
26 พ.ย. 2558 l
การยกเว้นภาษีเงินได้ของข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ที่เข้าโครงการ Undo
 
26 พ.ย. 2558

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2558-
30 กันยายน 2558)

 
23 พ.ย. 2558
แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
 
5 พ.ย. 2558
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 
29 ต.ค. 2558
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 
19 ต.ค. 2558
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
Download แบบแจ้งรายละุเอียดแผนการใช้จ่าย
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558
 
19 ต.ค. 2558
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-
2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
Download แบบแจ้งรายละเอียดเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ.2555-2557
 
16 ต.ค. 2558
กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้ง
ปริมาตรน้ำ (งท.ชป.06)
 
16 ต.ค. 2558
แนวทางการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ
GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
14 ต.ค. 2558
วิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงิน ผ่าน GFMIS
Web online
 
13 ต.ค. 2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS
 
8 ต.ค. 2558
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาด
สำหรับการบัญชีภาครัฐ

 
8 ต.ค. 2558
คู่มือการบันทึกบัญชีสำหรับส่วนราชการ
 
7 ต.ค. 2558
แนวทางการปฏิบัีติถอนเงินคืนหลักประกันสัญญา
(เงินสด) ที่คงค้างนาน
 
7 ต.ค. 2558
รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้อง
นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วย
เบิกจ่ายส่วนภูมิภาค Download
 
6 ต.ค. 2558
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558
ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
Download อนุมัติเงิินกันกรณีไม่มีหนี้ (CF)
และมีหนี้ (CK) ณ 5 ต.ค. 58
 
28 ก.ย. 2558

การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด
กรมชลประทาน

 
22 ก.ย. 2558
กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 
20 ก.ย. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากระบวนการและขั้นตอน
ให้มีประสิทธิภาพ
 
17 ก.ย. 2558
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้าง
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้าง
บริการจากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้า
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปี สำหรับ
เดือนกันยายน 2558
 
17 ก.ย. 2558
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
Download แบบฟอร์มการกันเงิน กย.58
แบบฟอร์มการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก.ย. 58
 
15 ก.ย. 2558
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืน
เงินรายได้แผ่นดิน
 
8 ก.ย. 2558
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วง
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 
 
l
 
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.