...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

 

ประกาศ!! ... ด้วยได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่าตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 เป็นต้นไป การโอนเงินเดือนและค่าจ้างประจำเข้าบัญชีเงินฝากรายบุคคลจะล่าช้าเนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรง  ทำให้ระบบมีฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงต้องใช้เวลาในการนำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เข้าบัญชีเงินฝากรายบุคคลมากขึ้นกว่าเดิมแต่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดเงินเดือนออก (ก่อน 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน)          ประกาศโดย กองการเงินและบัญชี ณ วันที่ 26 มกราคม 2559

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย


ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานในการต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงในการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบบริหารงบประมาณ
(Budget Information System)
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

 

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
16 ตุลาคม 2558

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้่างชั่่วคราวรายวัน ประจำีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการบรรยาย
7 ตุลาคม 2558

ที่ กงบ.1258/2558 ลว. 5 ต.ค.2558

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

รายวัน ประจำปี พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

17 สิงหาคม. 2558

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลของพนักงานราชการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร๋ม 1 รายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดคาใช่จายสวัสดิการ
แบบฟอร็ม หนังสือยินยอมให้หักค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
แบบฟอร์ม การหักลดหย่อนภาษี ณที่จ่าย
แบบฟอร์ม พร. งบ. 01 รายละเอียดคำขอเบิก
แบบฟอร็ม บันทึกคำขอเบิกค่าตอบแทน
 
30 มิ.ย. 2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะส่วนกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 532/2558 เรื่อง
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับ
การปรับใหม่
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 533/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 534/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 100/2558 เรื่องปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ขั้น
/รายละเอียดแนบ
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ 101/2558 เรื่องแก้ไข
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 102/2558 เรื่องยกเลิก
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 12/2558 เรื่อง
ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 4
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 13/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 14/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเดือน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
20 เม.ย. .2558
หนังสือแจ้งเวียน กงบ.472/2558 ลว. 10 เม.ย.58

คำสั่งแก้ไขให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราวในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดแนบท้าย

คำสั่งให้พนักงานราชการได้รบเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวเพิ่มเติมในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดแนบท้าย

 
28 มี.ค.2558
บันทึกข้อความที่ กงบ.416/2558
ลว.28 มี.ค.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 1 เม.ย. 2558
 
28 มี.ค.2558
บันทึกข้อความที่ กงบ.417/2558
ลว.28 มี.ค.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 1 เม.ย. 255
8
 
16 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะสวนกลาง)
 
11 ก.ย.2557

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

 
11 ก.ย.2557
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
 
11 ก.ย.2557

บันทึกข้อความที่ กงบ.927/2557
ลว.8 ก.ย.2557เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.928/2557
ลว.8 ก.ย. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.930/2557
ลว. 8 ก.ย. 2557 เรื่องหลักเกณฑ
์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
5 ก.พ. 2559 l
การดำเนินการด้านควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 
1 ก.พ. 2559
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน
 
29 ม.ค. 2559
ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
21 ม.ค. 2559
ซ้อมความเข้าใจ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม และการเบิกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตราชการ
 
19 ม.ค. 2559
ขอส่งวารสารและเอกสารการบรรยายเรื่อง
"การปฏิรูประบบราชการไทยให้เป็นธรรม"

 
15 ม.ค. 2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
8 ม.ค. 2559
แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS
Download คำสั่งกรมชลประทานที่ 263/2558
เรื่อง ให้ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกัน
ไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ ฺBIS
 
5 ม.ค. 2559
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558

 
4 ม.ค. 2559
ขอให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย เงินกัน และเงินขยาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2558

Download แบบฟอร์มการแจ้งเงินเหลือจ่ายเงิน
กันกรณีมีหนี้
ผูกพัน /ไม่มีหนี้ผูกพัน

 
29 ธ.ค. 2558
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ ค่าาจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
 
29 ธ.ค. 2558
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน
เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่ใวยเบิกจ่าย
 
4 ธ.ค. 2558
การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
27 พ.ย. 2558
การรับสมัคนักกีฬาแอโรบิค เพื่อเข้าร่วม
การแข่งกีฬา "ชลประทานเกมส์ 2558"

 
26 พ.ย. 2558
การยกเว้นภาษีเงินได้ของข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ที่เข้าโครงการ Undo
 
26 พ.ย. 2558

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2558-
30 กันยายน 2558)

 
23 พ.ย. 2558
แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
 
5 พ.ย. 2558
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 
29 ต.ค. 2558
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 
19 ต.ค. 2558
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
Download แบบแจ้งรายละุเอียดแผนการใช้จ่าย
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558
 
19 ต.ค. 2558
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-
2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
Download แบบแจ้งรายละเอียดเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ.2555-2557
 
16 ต.ค. 2558
กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้ง
ปริมาตรน้ำ (งท.ชป.06)
 
16 ต.ค. 2558
แนวทางการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ
GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
14 ต.ค. 2558
วิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงิน ผ่าน GFMIS
Web online
 
13 ต.ค. 2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS
 
 
 
l
 
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
  ซักซ้อมแนวทางการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ สำหรับสสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
(ที่มิใช่ครุภัณฑ์) กกพ.1774/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 

 


Google ในเว็บ


 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.