...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองแผนงานกับ
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ร่วมลงนาม MOU การจัดการความรู้
และพัฒนาระบบงานของกองแผนงาน
และกองการเงินและบัญชี และมีกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการพัฒนาระบบติดตาม Online ของกองแผนงาน และระบบบริหารงานงบประมาณและเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี(BIS) ของกองการเงินและบัญชี
และกองแผนงานเข้าดูงาน KM ROOM
กองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
20 ก.ค.2557

ประกาศกรมชลประทานเรื่องรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2557

(1 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557)
รายละเอียดประกาศรายชื่อข้าราชการ
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก
 
20 ก.ค.2557
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
(1 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557)
 
20 ก.ค.2557

คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
23 มิ.ย.2557
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
 
 
 
26 ส.ค.2557 lส
การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

 
26 ส.ค.2557
บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชี
มาตรฐานกรมชลประทาน
 
25 ส.ค.2557
การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
22 ส.ค.2557
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 
22 ส.ค.2557
รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรม
สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
 
20 ส.ค.2557
การตรวจสอบเงินประกันสัญญาคงค้าง
 
19 ส.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์ถาวรของเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
19 ส.ค.2557
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557
 
18 ส.ค.2557
ขอให้ส่งเอกการเบิกจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
18 ส.ค.2557
กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายเงินให้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
15 ส.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีเกี่ยวกับเรื่องเช็ค
 
8 ส.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค่างจ่าย
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

 
8 ส.ค.2557
แนวทางการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ GFMIS
 
7 ส.ค.2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
5 ส.ค.2557
กำหนดเวลาการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
25 ก.ค.2557
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีพักงาน
ระหว่า่งก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2557
 
23 ก.ค.2557
บัญชีทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชี
มาตรฐานกรมชลประทาน
 
22 ก.ค.2557

ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายได้ดอกเบี้ย

จากเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

บัญชีเงินทดรองราชการ ในระบบ GFMIS

 
16 ก.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงบัญชี
ค่าเบี้ยประกันภัย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.