...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ


ประกาศกรมชลประทาน

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การบริหารการจัดการระบบ
การเงินการบัญชี ของกองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
20 ก.ค.2557

ประกาศกรมชลประทานเรื่องรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2557

(1 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557)
รายละเอียดประกาศรายชื่อข้าราชการ
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก
 
20 ก.ค.2557
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
(1 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557)
 
20 ก.ค.2557

คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
23 มิ.ย.2557
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
 
 
 
18 ส.ค.2557 lส
กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายเงินให้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
15 ส.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีเกี่ยวกับเรื่องเช็ค
 
8 ส.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค่างจ่าย
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

 
8 ส.ค.2557
แนวทางการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ GFMIS
 
7 ส.ค.2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
5 ส.ค.2557
กำหนดเวลาการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
25 ก.ค.2557
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีพักงาน
ระหว่า่งก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2557
 
23 ก.ค.2557
บัญชีทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชี
มาตรฐานกรมชลประทาน
 
22 ก.ค.2557

ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายได้ดอกเบี้ย

จากเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

บัญชีเงินทดรองราชการ ในระบบ GFMIS

 
16 ก.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงบัญชี
ค่าเบี้ยประกันภัย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

 

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.