...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ


เอกสารประกอบการประชุม

เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการการเบิกจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
และคณะเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
16 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะสวนกลาง)
 
11 ก.ย.2557

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

 
 
11 ก.ย.2557
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
 
 
11 ก.ย.2557

บันทึกข้อความที่ กงบ.927/2557
ลว.8 ก.ย.2557เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.928/2557
ลว.8 ก.ย. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.930/2557
ลว. 8 ก.ย. 2557 เรื่องหลักเกณฑ
์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
 
 
 
19 ก.พ.2558 l
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียกดูรายงาน
สถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
 
19 ก.พ.2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการ
โดยใช้คำสั่ง ZGL_J7
 
29 ม.ค.2558

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Download แบบฟอร์ม

 
26 ม.ค.2558
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
19 ม.ค.2558
รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ของ
ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
19 ม.ค.2558
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
16 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะสวนกลาง)
 
16 ม.ค.2558
ขอเปลี่ยนแปลงข้อความซ้อมความเข้าใจ
การปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

 
15 ม.ค.2558
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้
เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
(บัตรเดบิต/เครดิต) พ.ศ.2557
 
13 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
 
8 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการนำส่งเงินรายรับ
เข้าบัญชีเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียนที่
กระทรวงการคลัง
 
7 ม.ค.2558
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายค่า
สาธารณูปโภคตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณค่าธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
 
7 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจเรื่องมอบอำนาจในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย
 
6 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม-ซื้อ
ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
30 ธ.ค.2557
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
30 ธ.ค.2557
แนวทางบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
 
30 ธ.ค.2557
มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
หลักผู้ขาย
 
26 ธ.ค.2557
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
26 ธ.ค.2557
แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
 
25 ธ.ค.2557
เร่งรัดการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายวัน)
 
25 ธ.ค.2557
มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
หลักผู้ขาย
 
23 ธ.ค.2557
แจ้งเปลี่ยนทดแทนเครื่อง GFMIS Terminal
ของเดิม
 
16 ธ.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการด้านภาษี
มูลค่าเพิ่มของเิงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
16 ธ.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
16 ธ.ค.2557
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
 
12 ธ.ค.2557
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อแสดงความ
ประสงค์์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการ
และผู้รับบำนาญ
 
11 ธ.ค.2557
แนวทางการประทับตราข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว"
ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
 
   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
   
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.