...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ


เอกสารประกอบการประชุม

เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการการเบิกจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558


การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
และคณะเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
11 ก.ย.2557

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

 
 
11 ก.ย.2557
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
 
 
11 ก.ย.2557

บันทึกข้อความที่ กงบ.927/2557
ลว.8 ก.ย.2557เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.928/2557
ลว.8 ก.ย. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.930/2557
ลว. 8 ก.ย. 2557 เรื่องหลักเกณฑ
์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
 
 
 
17 พ.ย.2557 l

แนวทางการบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

 
14 พ.ย.2557
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารงบประมาณ
และเบิกจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
 
11 พ.ย.2557
การรับสมัครนักกีฬาแอโรบิค เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งกีฬา "ชลประทานเกมส์ 2557"
 
11 พ.ย.2557
แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณและ
การเบิกจ่ายตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
 
11 พ.ย.2557
ประกันสังคมตามมาตรา 40 (รูปแบบสมัครใจ)
 
10 พ.ย.2557
ขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยงาน
เปิดไว้เพื่อรองรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง
 
5 พ.ย.2557
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไมีมี
หนี้ผูกพัน
 
4 พ.ย.2557
ความคืบหน้ากฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิ
ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494
(Undo)
 
3 พ.ย.2557
แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง
ของปีงบประมาณก่อน
 
29 ต.ค.2557
การจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
27 ต.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
ของกรมชลประทาน
 
20 ต.ค.2557
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มี
หนี้ผูกพัน
Download แบบฟอร์ม
 
17 ต.ค.2557
การรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
Download แบบฟอร์ม
 
13 ต.ค.2557
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS
Web Online
 
13 ต.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวการแจ้งการลดหย่อน
 
   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.