...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองแผนงานกับ
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ร่วมลงนาม MOU การจัดการความรู้
และพัฒนาระบบงานของกองแผนงาน
และกองการเงินและบัญชี และมีกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการพัฒนาระบบติดตาม Online ของกองแผนงาน และระบบบริหารงานงบประมาณและเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี(BIS) ของกองการเงินและบัญชี
และกองแผนงานเข้าดูงาน KM ROOM
กองการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ณ วันที่ 8 กันยายน 2557
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
11 ก.ย.2557

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

 
 
11 ก.ย.2557
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
 
 
11 ก.ย.2557

บันทึกข้อความที่ กงบ.927/2557
ลว.8 ก.ย.2557เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.928/2557
ลว.8 ก.ย. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.930/2557
ลว. 8 ก.ย. 2557 เรื่องหลักเกณฑ
์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
 
 
 
12 ก.ย.2557 l
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
12 ก.ย.2557
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุง
บัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
 
12 ก.ย.2557
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
12 ก.ย.2557

อกสารประกอบการบรรยายการจัดทำข้อมูล
ประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
และสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ของผู้ประกันตน

- พรบ.ประกันสังคม 2 กองทุน
- e-service
- มาตรา 40

 
11 ก.ย.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธ
ิภาพ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.ย. 57
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
 
10 ก.ย.2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
 
10 ก.ย.2557
การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน
รายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่าย
ส่วนภูมิภาค
 
9 ก.ย.2557
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
Download แบบฟอร์มการกันเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน PO ก.ย. 57 (แบบ ก.4)
Download แบบฟอร์มการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กย.57 (แบบ ขย.1)

 
8 ก.ย.2557
ซ้อมความเข้าใจการบันทึกบัญชีเงินรับฝาก
ประเภทการวางเงินค่าทดแทนว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ นำฝากที่ธนาคารออมสินใน
ระบบ GFMIS
 
4 ก.ย.2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ

Download หนังสืออนุมัติโครงการ แผนที่
 
4 ก.ย.2557
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
Download แบบฟอร์มการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

 
3 ก.ย.2557
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
 
26 ส.ค.2557
บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชี
มาตรฐานกรมชลประทาน
 
25 ส.ค.2557
การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
22 ส.ค.2557
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 
22 ส.ค.2557
รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรม
สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
 
20 ส.ค.2557
การตรวจสอบเงินประกันสัญญาคงค้าง
   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.