...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ


เอกสารประกอบการประชุม

เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการการเบิกจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
และคณะเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
11 ก.ย.2557

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

 
 
11 ก.ย.2557
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
 
 
11 ก.ย.2557

บันทึกข้อความที่ กงบ.927/2557
ลว.8 ก.ย.2557เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.928/2557
ลว.8 ก.ย. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.930/2557
ลว. 8 ก.ย. 2557 เรื่องหลักเกณฑ
์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
 
 
 
16 ธ.ค.2557 l
ซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการด้านภาษี
มูลค่าเพิ่มของเิงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
16 ธ.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
16 ธ.ค.2557
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
 
12 ธ.ค.2557
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อแสดงความ
ประสงค์์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการ
และผู้รับบำนาญ
 
11 ธ.ค.2557
แนวทางการประทับตราข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว"
ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
 
7 ธ.ค.2557
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
 
7 ธ.ค.2557
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494
 
7 ธ.ค.2557
ประักาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 
4 ธ.ค.2557

แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

- แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.