...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

การเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ.

 

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกจ่าย ช.ค.บ. อัตราใหม่ให้แล้ว รวมทั้งตกเบิกย้อนหลัง
โดยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับบำนาญในวันที่ 23 เมษายน 2558


ประกาศกรมชลประทาน


เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สังกัดกองการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

กองการเงินและบัญชี เข้าร่วมรับรางวัล
ในวันสถาปนากรมชลประทาน 
ครบรอบปีที่ 113
วันที่ 13 มิถุนายน 2558
ณ กรมชลประทาน สามเสน

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
17 สิงหาคม. 2558

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลของพนักงานราชการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร๋ม 1 รายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดคาใช่จายสวัสดิการ
แบบฟอร็ม หนังสือยินยอมให้หักค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
แบบฟอร์ม การหักลดหย่อนภาษี ณที่จ่าย
แบบฟอร์ม พร. งบ. 01 รายละเอียดคำขอเบิก
แบบฟอร็ม บันทึกคำขอเบิกค่าตอบแทน
30 มิ.ย. 2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะส่วนกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 532/2558 เรื่อง
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับ
การปรับใหม่
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 533/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 534/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 100/2558 เรื่องปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ขั้น
/รายละเอียดแนบ
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ 101/2558 เรื่องแก้ไข
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 102/2558 เรื่องยกเลิก
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 12/2558 เรื่อง
ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 4
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 13/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 14/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเดือน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
20 เม.ย. .2558
หนังสือแจ้งเวียน กงบ.472/2558 ลว. 10 เม.ย.58

คำสั่งแก้ไขให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราวในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดแนบท้าย

คำสั่งให้พนักงานราชการได้รบเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวเพิ่มเติมในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดแนบท้าย

 
28 มี.ค.2558
บันทึกข้อความที่ กงบ.416/2558
ลว.28 มี.ค.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 1 เม.ย. 2558
 
28 มี.ค.2558
บันทึกข้อความที่ กงบ.417/2558
ลว.28 มี.ค.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 1 เม.ย. 255
8
 
16 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะสวนกลาง)
 
11 ก.ย.2557

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

 
11 ก.ย.2557
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
 
11 ก.ย.2557

บันทึกข้อความที่ กงบ.927/2557
ลว.8 ก.ย.2557เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.928/2557
ลว.8 ก.ย. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.930/2557
ลว. 8 ก.ย. 2557 เรื่องหลักเกณฑ
์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
27 ส.ค. 2558 l
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชีของกองทุนจัดรูปที่ดิน

เอกสารแนบ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
 
20 ส.ค. 2558

แนวทางปฏิบัติการแจ้งข้อมูลพนักงานราชการ
เพื่อเบิกจ่ายที่ส่วนกลางในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559

12 ส.ค. 2558
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง
มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
(ข 854/2558 ลว 5 ส.ค.2558)
 
29 ก.ค. 2558
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการ
รับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
 
24 ก.ค. 2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและ
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
 
24 ก.ค. 2558
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี (งท.ชป.07)
 
24 ก.ค. 2558
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง
มอบอำนาจ ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ด้านการเงินแทนอธิบดี ข 774/2558
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
 
24 ก.ค. 2558
ขอส่งคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง
มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ด้านการเงินแทนอธิบดี ของเงินนอกงบประมาณ
ประเภททุนหมุนเวียน
ข 772/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ข 773/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
 
21 ก.ค. 2558
ชี้แจงหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชน
Download เอกสารแนบ 1.1 เอกสารแนบ 1.2
อกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.4
เอกสารแนบ 1.5 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4.1 เอกสารแนบ 4.2
เอกสารแนบ 4.3
 
9 ก.ค. 2558
การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมา
พัฒนาองค์กรและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Download แบบฟอร์ม
 
8 ก.ค. 2558
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจำ และค่าตอบแทนผ่านธนาคาร
 
8 ก.ค. 2558
ขอข้อมูลประมาณการการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2558
Download แบบฟอร์ม
 
1 ก.ค. 2558
รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง
 
1 ก.ค. 2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่ง
ทางถนนระบบระยะเร่งด่วน
 
24 มิ.ย. 2558
เร่งรัดการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้ง
ปริมาตรน้ำ(แบบ ชท.งบ.06)
 
17 มิ.ย. 2558
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
 
17 มิ.ย. 2558
การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
10 มิ.ย. 2558
รายงานต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
 
22 พ.ค. 2558
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือนแรก
(1 ต.ค. 2557- 31 มี.ค. 2558)
 
 
l
 
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.