...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย


นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลด้านการปฎิบัติงาน
ด้านบัญชี ของกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557
ณ หอประชุมชูชาติ กรมชลประทาน ปากเกร็ด

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ณ วันที่ 8 เมษายน 2557
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
25 มี.ค.2557

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)

ในวันที่ 1 เมษายน 2557

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
ในวันที่ 1 เมษายน 2556
 
25 ก.พ.2557
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2557
ห้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบ
แทนประจำปี ให้พนักงานราชการ
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
รายละเอียดแนบ
 
17ก.พ.2557
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่องให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลประจำปี 2555
Download รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 
 
 
 
4 เม.ย.2557  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคำนวณ
ต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
4 เม.ย.2557
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
 
27 มี.ค.2557
กำหนดวันประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
 
27 มี.ค.2557
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
 
27 มี.ค.2557
การนำส่งรายงานต้นทุนผลผลิต
 
27 มี.ค.2557
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้พันธบัตรรัฐบาล
เป็นหลักประกัน (เพิ่มเติม)
 
27 มี.ค.2557
แจ้งเวียนประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

 

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.