...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ


ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย


ผอ.งบ. เป็นประธานในการประชุมกองการและบัญชี
เรื่อง การมอบนโยบายการดำเนินงานของ
กรมชลประทาน ตามที่ ผอ.งบ. ได้รับมอบนโยบาย
จากอธิบดี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2557
และในการนี้ มีการมอบรางวัลจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. นายธนา สุวัฑฒน ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนทีมงานจัดการความรู้กรมชลประทาน มอบของที่ระลึกให้กับ ผอ.งบ. ตามที่ได้รับมอบไว้จาก คณะกรมการเงินทหารเรือเข้ามาดูงานด้านการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2557
2. ผอ.งบ.มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ
ข้าราชการดีเด่น นางวัชรีย์ บัวจีบ และ
ลูกจ้างประจำดีเด่น นางอัญชัญ บุรพจิตร
3. มอบรางวัลกิจกรรม 5 ส. ดีเด่น อันดับ 1 กลุ่มบัญชี
อันดับ 2 กลุ่มควบคุมงบประมาณ อันดับ 3 กลุ่มการเงิน
และรางวัลหน่วยงานที่มีส่วนรวมกิจกรรม 5 ส.
สำหรับหน่วยงานที่เหลือ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
20 ก.ค.2557

ประกาศกรมชลประทานเรื่องรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2557

(1 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557)
รายละเอียดประกาศรายชื่อข้าราชการ
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก
 
20 ก.ค.2557
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
(1 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557)
 
20 ก.ค.2557

คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
23 มิ.ย.2557
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
 
 
 
25 ก.ค.2557  
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีพักงาน
ระหว่า่งก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2557
 
23 ก.ค.2557
บัญชีทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชี
มาตรฐานกรมชลประทาน
 
22 ก.ค.2557

ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายได้ดอกเบี้ย

จากเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

บัญชีเงินทดรองราชการ ในระบบ GFMIS

 
16 ก.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงบัญชี
ค่าเบี้ยประกันภัย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
 
8 ก.ค.2557
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดย
นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบัน
การเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
 
4 ก.ค.2557
แจ้งเตือนการายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้อง
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1)ตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
27 มิ.ย.2557
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ
GFMIS ผ่านระบบ GFMIS Web Online
(สท13)
 
26 มิ.ย.2557
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณี
ไม่มีหนี้ผูกพัน

Download เอกสารแนบ
 
26 มิ.ย.2557
เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการปรับปรุงตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
 
20 มิ.ย.2557
บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในผังบัญชี
มาตรฐานกรมชลประทาน
 
16 มิ.ย.2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินของ
หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรม
 
16 มิ.ย.2557
กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report
ในระบบ GFMIS
 
12 มิ.ย.2557
การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกัน
อัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 
9 มิ.ย.2557
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

 

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.