...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

การเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ.

 

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกจ่าย ช.ค.บ. อัตราใหม่ให้แล้ว รวมทั้งตกเบิกย้อนหลัง
โดยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับบำนาญในวันที่ 23 เมษายน 2558


ประกาศกรมชลประทาน


เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สังกัดกองการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ของหน่วยงานที่มิใช่หน่วยเบิกจ่าย
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมเดอะไซมิส พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
20 เม.ย. .2558
หนังสือแจ้งเวียน กงบ.472/2558 ลว. 10 เม.ย.58

คำสั่งแก้ไขให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราวในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดแนบท้าย

คำสั่งให้พนักงานราชการได้รบเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวเพิ่มเติมในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดแนบท้าย

 
28 มี.ค.2558
บันทึกข้อความที่ กงบ.416/2558
ลว.28 มี.ค.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 1 เม.ย. 2558
 
28 มี.ค.2558
บันทึกข้อความที่ กงบ.417/2558
ลว.28 มี.ค.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 1 เม.ย. 255
8
 
16 ม.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะสวนกลาง)
 
11 ก.ย.2557

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

 
 
11 ก.ย.2557
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
 
 
11 ก.ย.2557

บันทึกข้อความที่ กงบ.927/2557
ลว.8 ก.ย.2557เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.928/2557
ลว.8 ก.ย. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.930/2557
ลว. 8 ก.ย. 2557 เรื่องหลักเกณฑ
์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
 
 
 
22 พ.ค. 2558 l
การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมา
พัฒนาองค์กรและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Download แบบฟอร์ม-แผนการจัดสรร
 
20 พ.ค. 2558
ซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ
 
11 พ.ค. 2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดง
ความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ
บำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494 (Undo)
 
22 เม.ย. 2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการ
นำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal
 
20 เม.ย. 2558
การเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. ผู้รับบำนาญ
ประจำเดือนเมษายน 2558
 
10 เม.ย. 2558
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะส่วนกลาง)
 
10 เม.ย. 2558
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการ
เบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้าง
ประจำ และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ
 
2 เม.ย. 2558

การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
Download รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ บก.

อนุมัติให้ขยายเวลา (รอบมีนาคม)

 
1 เม.ย. 2558
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการยืมเงิน
ของส่วนราชการ
 
27 มี.ค.2558
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
Download แบบฟอร์ม
 
27 มี.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจการรับใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย
 
27 มี.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินของกรมชลประทาน
 
26 มี.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำเอกสาร
ประกอบงบทดลองในระบบ GFMIS
 
23 มี.ค.2558
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

Download แบบฟอร์ม
 
21 มี.ค.2558
การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
 
17 มี.ค.2558
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจคุณสมบัติ
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ
 
17 มี.ค.2558
ขอให้ตรวจสอบหนี้ค่าโทรศัพท์ค้างชำระ
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
17 มี.ค.2558
ขอให้ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
17 มี.ค.2558
ขอให้ตรวจสอบหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Download รายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างชำระ
 
12 มี.ค.2558
การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็ค
เพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
 
12 มี.ค.2558
การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้
(GFMIS Smart Card)
 
2 มี.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภท
ทุนหมุนเวียน
 
19 ก.พ.2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียกดูรายงาน
สถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
 
19 ก.พ.2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการ
โดยใช้คำสั่ง ZGL_J7
Download แบบฟอร์ม
 
29 ม.ค.2558

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Download แบบฟอร์ม

 
26 ม.ค.2558
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
19 ม.ค.2558
รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ของ
ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
19 ม.ค.2558
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   
l
ขอให้ตรวจสอบหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
17 มี.ค.2558
ขอให้ตรวจสอบหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Download รายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างชำระ
 
12 มี.ค.2558
การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็ค
เพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
 
12 มี.ค.2558
การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้
(GFMIS Smart Card)
 
2 มี.ค.2558
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภท
ทุนหมุนเวียน
 
19 ก.พ.2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียกดูรายงาน
สถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS
 
19 ก.พ.2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการ
โดยใช้คำสั่ง ZGL_J7
Download แบบฟอร์ม
 
29 ม.ค.2558

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Download แบบฟอร์ม

 
26 ม.ค.2558
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
19 ม.ค.2558
รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ของ
ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
19 ม.ค.2558
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
   
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.