...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
และคณะเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
11 ก.ย.2557

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

 
 
11 ก.ย.2557
ประกาศกรมชลประทาน
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
 
 
11 ก.ย.2557

บันทึกข้อความที่ กงบ.927/2557
ลว.8 ก.ย.2557เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557

 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.928/2557
ลว.8 ก.ย. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
11 ก.ย.2557
บันทึกข้อความที่ กงบ.930/2557
ลว. 8 ก.ย. 2557 เรื่องหลักเกณฑ
์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
 
 
 
 
20 ต.ค.2557 l
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มี
หนี้ผูกพัน
Download แบบฟอร์ม
 
17 ต.ค.2557
การรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
Download แบบฟอร์ม
 
13 ต.ค.2557
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS
Web Online
 
13 ต.ค.2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวการแจ้งการลดหย่อน
 
9 ต.ค.2557
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)
 
8 ต.ค.2557
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
 
30 ก.ย.2557
ตอบข้อหารือวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่าย
การจัดทำใบสำคัญค่าตอบแทน เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ
 
30 ก.ย.2557
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (เฉพาะส่วนกลาง)
 
30 ก.ย.2557
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการจ่าย
เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ
การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตาม
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 
30 ก.ย.2557
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของ
หน่วยงานผ่าน Web Online
 
29 ก.ย.2557
กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
 
29 ก.ย.2557
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด
กรมชลประทาน
 
26 ก.ย.2557
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการยกเลิก
การจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ(Manual)
   
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 
 


Google ในเว็บ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.