...รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ...

 

ประกาศ!! ... ด้วยได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่าตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 เป็นต้นไป การโอนเงินเดือนและค่าจ้างประจำเข้าบัญชีเงินฝากรายบุคคลจะล่าช้าเนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรง  ทำให้ระบบมีฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงต้องใช้เวลาในการนำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เข้าบัญชีเงินฝากรายบุคคลมากขึ้นกว่าเดิมแต่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดเงินเดือนออก (ก่อน 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน)          ประกาศโดย กองการเงินและบัญชี ณ วันที่ 26 มกราคม 2559

รายงานและแบบฟอร์ม
รหัสงบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
การจัดการความรู้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การมอบอำนาจใจการตัดสินใจกรมชลประทาน
EPP
คู่มือ EPP+
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ
 

ช่วงคะแนนการประเมินร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 สถิติการเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  และข้าราชการกองการเงินและบัญชี  
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ิ์ ภายใน กรมชลประทาน เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 114 ปี
และเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ณ ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ 

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
Download รายละเอียด
(กองการเงินและบัญชี ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยแยก
ข้อมูลของส่วนกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ออกจาก สชป.1-17)

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หนังสือเวียน
16 ตุลาคม 2558

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้่างชั่่วคราวรายวัน ประจำีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการบรรยาย
7 ตุลาคม 2558

ที่ กงบ.1258/2558 ลว. 5 ต.ค.2558

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

รายวัน ประจำปี พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

17 สิงหาคม. 2558

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลของพนักงานราชการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร๋ม 1 รายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดคาใช่จายสวัสดิการ
แบบฟอร็ม หนังสือยินยอมให้หักค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
แบบฟอร์ม การหักลดหย่อนภาษี ณที่จ่าย
แบบฟอร์ม พร. งบ. 01 รายละเอียดคำขอเบิก
แบบฟอร็ม บันทึกคำขอเบิกค่าตอบแทน
 
30 มิ.ย. 2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(เฉพาะส่วนกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 532/2558 เรื่อง
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับ
การปรับใหม่
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 533/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 534/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 100/2558 เรื่องปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ขั้น
/รายละเอียดแนบ
 

คำสั่งกรมชลประทานที่ 101/2558 เรื่องแก้ไข
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย

 
คำสั่งกรมชลประทานที่ 102/2558 เรื่องยกเลิก
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 12/2558 เรื่อง
ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 4
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 13/2558 เรื่อง
แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
คำสั่งกรมชลประทาน พ 14/2558 เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเดือน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
/ รายละเอียดแนบท้าย
 
20 มิ.ย. 2559 l
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี
พ.ศ.2555-2559
 
8 มิ.ย. 2559
การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
 
8 มิ.ย. 2559
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
27 พ.ค. 2559
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
12 พ.ค. 2559
ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2552-2558
 
12 พ.ค. 2559
รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน
 
3 พ.ค. 2559
รายงานผลการดำเนินงานบัญชีพักงานระหว่าง
ก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
 
2 พ.ค. 2559
การอนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลา หรือ
ในระหว่างวสันหยุดราชการ
 
27 เมษายน 2559
แจ้งการลงทะเบียนและการเข้าใช้
ระบบสารสนเทศ การออกใบรับรอง
การจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและ
ค่าจ้างประจำ Online
26 เมษายน 2559 l
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบ
 
20 เมษายน 2559
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 
20 เมษายน 2559
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า
ในระบบ GFMIS Web Online
 
20 เมษายน 2559
ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ
การโอนบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า GFMIS
ข้ามหน่วยเบิกจ่าย

 
7 เมษายน 2559

ขอแจ้งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

23 มีนาคม 2559 l
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณี
ไม่มีหนี้ผูกพัน
แบบฟอร์มการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน มี.ค.59
download
แบบแจ้งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงิน
download
 
18 มีนาคม 2559
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบรายงานที่ใช้
เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ในระบบ GFMIS

 
14 มีนาคม 2559
ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับรอบระยะเวลา
6 เดือน (1 ต.ค. 58 -31 มี.ค. 59)

 
11 มีนาคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558- 31 มีนาคม 2559) ในวันที่ 1 เมษายน 2559
 
11 มีนาคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559)
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559

 
8 มีนาคม 2559
ซ้อมความ เข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชี
ในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
และการรับหลักประกันการเสนอราคา

 
1 มีนาคม 2559

การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online

 
29 ก.พ. 2559

การสำรวจการมีตู้นิรภัยสำหรับการเก็บรักษาเงิน
และเอกสารแทนตัวเงินของหน่วยเบิกจ่าย

-ดาวน์โหลดแบบสำรวจ

 
12 ก.พ. 2559
ซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการบันทึกบัญชี
แยกประเภทในระบบ GFMIS ของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน

 
11 ก.พ. 2559
รายงานต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
11 ก.พ. 2559
หนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก
ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2558
 
5 ก.พ. 2559
การดำเนินการด้านควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
1 ก.พ. 2559
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อน
ชลประทาน
 
29 ม.ค. 2559
ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
21 ม.ค. 2559
ซ้อมความเข้าใจ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการฝึกอบรม และการเบิกค่าธรรมเนียม
บัตรเครดิตราชการ

 
19 ม.ค. 2559
ขอส่งวารสารและเอกสารการบรรยายเรื่อง
"การปฏิรูประบบราชการไทยให้เป็นธรรม"

 
15 ม.ค. 2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 
8 ม.ค. 2559
แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ในระบบ BIS
Download คำสั่งกรมชลประทานที่ 263/2558
เรื่อง ให้ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ ฺBIS
 
5 ม.ค. 2559
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558


 
4 ม.ค. 2559
ขอให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย เงินกัน และเงินขยาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2558

Download แบบฟอร์มการแจ้งเงินเหลือจ่ายเงิน
กันกรณีมีหนี้ผูกพัน /ไม่มีหนี้ผูกพัน

 
l
 
(Username และ Password
สำหรับเปิดข่าวการเงินให้ใช้ Username
และ Password สำหรับเข้าใช้
สารสนเทศภายในของกรม ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
ได้แจกให้กับฝ่ายบริหารของ ทุกสำนัก/กองไว้แล้ว)
 
    เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน
    เหรียญหลวงพ่อทวดรูปเสมา
 
 สนใจสอบถามรายละเีอียดได้ที่ โทร 0-2241-5060  ภายใน 2336
   
 
   
 
   
  ซักซ้อมแนวทางการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ สำหรับสสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
(ที่มิใช่ครุภัณฑ์) กกพ.1774/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
   
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS
   
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่าย
   
 ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นางสาวทิพาภรณ์  วชิราภากร
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

Free Web Counters
Free Hit Counter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website
กองการเงินและบัญชี

 

 

  ซอร์ฟแวร์สนับสนุน

 

อ่านไฟล์นามสกุล PDF

PDF

แสดงผล flash

ADOBE FLASH PLAYER

แตกไฟล์ .zip

WinZip

แตกไฟล์ .rar

_blank

 

 


Google ในเว็บ


 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ?2009 คณะทำงานจัดทำ Web site กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5060  ภายใน 2336
THIS WEBSITE IS SUPPORTED IE6&IE7.