ลูกจ้างประจำ

--> Power point บรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างฯ ว 27
--> บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง (ปรับตาม ว 27 ) 1 ต.ค.59