คำรับรองการปฏิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2563
รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563)
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)
รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563)
รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563)
รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563)
รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2562
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562)
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)
รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)
รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)
รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562)
รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2561
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561)
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)
รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561)
รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
   
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2560
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)
รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)
รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560)
   
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2559
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กันยายน 2559)
รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มิถุนายน 2559)
รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)
รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559)
รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
   
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)
รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558)
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)
รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)
รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)
รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558)
รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558)
   
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
  รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)
  รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557)
  รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)
  รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557)
  รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557)
  รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557)
  รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557)
   
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
  รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556)
  รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2556)
  รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2556)
  รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556)
  รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556)
  รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2556)
  รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556)
   

 

        ปรับปรุง 9 ตุลาคม 2558