หน้าที่ความรับผิดชอบกองการเงินและบัญช
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกร์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
 
โครงสร้างกองการเงินและบัญชี
       
หน้าที่ความรับผิดชอบกองการเงินและบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบต่ำกว่ากอง 2 ระดับ
ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2558  ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 131/2558  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี
       
  การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองการเงินและบัญชี  
  ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 132/2558  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
เรื่องการกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองการเงินและบัญชี
 
 

ปรับปรุง 12 ตุลาคม 2558