อัตรากำลังข้าราชการ
ตำแหน่ง
ผอ.งบ.
ฝบท.งบ.
ผคง.งบ.
ผตจ.งบ.
ผงจ.งบ.
ผกง.งบ.
ผนง.งบ.
ผบช.งบ.
ผพค.งบ.
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
2
2
2
2
2
2
2
14
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
1
             
1
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการหรือปฏิบัติการ
3
12
7
3
3
11
9
17
65
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหรือปฏิบัติการ
1
1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานหรือปฏิบัติงาน
4
4
4
10
10
5
8
1
47
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานหรือปฏิบัติงาน
1
1
รวมอัตรากำลังข้าราชการ
1
10
18
13
15
15
18
19
20
129
 
อัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง
ฝบท.งบ.
ผคง.งบ.
ผตจ.งบ.
ผงจ.งบ.
ผกง.งบ.
ผนง.งบ.
ผบช.งบ.
ผพค.งบ.
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
พนักงานการเงินและบัญชี ส.4/หน.
2
1
1
3
1
-
1
-
9
พนักงานการเงินและบัญชี ส.3
1
2
1
2
3
-
-
-
9

พนักงานการเงินและบัญชี ส.2

1
1
-
-
-
-
1
-
3
พนักงานพิมพ์ ส.3
-
-
-
-
-
1
-
-
1
พนักงานบริการเอกสาร บ.1
1
-
1
-
-
-
-
-
2
รวมอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
5
4
3
5
4
1
2
-
24
 
อัตรากำลังพนักงานราชการ
ตำแหน่ง
ฝบท.งบ.
ผคง.งบ.
ผตจ.งบ.
ผงจ.งบ.
ผกง.งบ.
ผนง.งบ.
ผบช.งบ.
ผพค.งบ.
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
นักจัดการงานทั่วไป      
1
       
1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-
-
-
-
-
-
2
-
2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
-
-
6
5
5
5
-
21
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1
1
เจ้าพนักงานธุรการ
1
1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1
1
2
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
1
1
รวมอัตรากำลังพนักงานราชการ
29
 

ปรับปรุง 9 ตุลาคม 2558