อัตรากำลังข้าราชการ
ตำแหน่ง
ผอ.งบ.
ฝบท.งบ.
ผคง.งบ.
ผตจ.งบ.
ผงจ.งบ.
ผกง.งบ.
ผนง.งบ.
ผบช.งบ.
ผพค.งบ.
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ - 1 - - - - - - - 1
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
-
-
2
2
2
2
2
2
2
14
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหรือปฏิบัติการ
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการหรือปฏิบัติการ
-
3
12
7
3
3
11
9
17
65
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานหรือปฏิบัติงาน
-
4
4
4
10
10
5
8
1
46
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานหรือปฏิบัติงาน
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
รวมอัตรากำลังข้าราชการ
1
10
18
13
15
15
18
19
20
129
 
อัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง
ฝบท.งบ.
ผคง.งบ.
ผตจ.งบ.
ผงจ.งบ.
ผกง.งบ.
ผนง.งบ.
ผบช.งบ.
ผพค.งบ.
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
พนักงานการเงินและบัญชี ส.4/หน.
2
2
1
1
1
-
1
-
8
พนักงานการเงินและบัญชี ส.3
1
1
-
2
-
-
-
-
4
พนักงานพิมพ์ ส.3
-
-
-
-
-
1
-
-
1
พนักงานบริการเอกสาร บ.1
1
-
-
-
-
-
-
-
1
รวมอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
4
3
1
3
1
1
1
-
14
 
อัตรากำลังพนักงานราชการ
ตำแหน่ง
ฝบท.งบ.
ผคง.งบ.
ผตจ.งบ.
ผงจ.งบ.
ผกง.งบ.
ผนง.งบ.
ผบช.งบ.
ผพค.งบ.
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
นักจัดการงานทั่วไป - - -
1
- - - -
1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-
-
-
-
-
-
2
-
2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
-
1
1
1
1
1
-
5
เจ้าพนักงานธุรการ
3
1
1
5
4
1
2
2
19
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
-
-
-
-
-
2
2
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
1
-
-
-
-
-
-
-
1
รวมอัตรากำลังพนักงานราชการ
4
1
2
7
5
2
5
4
30
 

ปรับปรุง 25 ธันวาคม 2561