อักษรย่อ
ต่ำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อส่วน / ฝ่าย

หมายเลขโทรศัพท์

FAX

บ้านพัก

มือถือ

ภายใน

สายตรง

ผอ.งบ.

น.ส.วรรณา ศศิโรจน์

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

2230

02-241-3355

02-241-4507

02-584-7141

08-9886-3766

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝบท.งบ.

นางชัชวรรณ  สมบุญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2336

02-241-5060

02-241-5060

-

08-6883-0141

ธก.งบ.

 

งานธุรการ

2336

02-241-5060

02-241-5060

-

 

บส.งบ.

นางสาวกนกรัตน์ รามโยธิน

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

2336

02-241-5060

02-241-5060

-

08-1907-3541

งบ.งบ.

นางสาวจุฑารัตน์ อังประทีปชัย

งานการเงินและบัญชี

2358

02-241-7559

02-241-7559

-

08-5110-1133

พด.งบ.

นางสาวจุฑารัตน์ อังประทีปชัย (รก.)

งานพัสดุ

2358

02-241-7559

02-241-7559

-

08-5110-1133

ส่วนควบคุมงบประมาณ

ผคง.งบ.

นางสุดสงวน ศรีอนันต์

ส่วนควบคุมงบประมาณ

2482

02-241-0063

02-669-5018

-

08-6622-5908

งป.1 งบ.

นางอาทิตยา ศรีทองแท้

ฝ่ายงบประมาณที่ 1

2248

02-243-6941

02-669-5018

 

08-6644-8812

งป.2 งบ.

นางสาวอัมพร จำปาเรือง

ฝ่ายงบประมาณที่ 2

2418

02-669-5018

02-669-5018

-

08-6784-0616

งป.3 งบ.

นางศุภวรรณ ศุขกสิกร

งานงบประมาณ 3

2626

02-669-5018

02-669-5018

-

08-5999-5125

งป.4 งบ.

นางสาวพิมพินันท์ คำเขื่อน

งานงบประมาณ 4

2281

02-241-4429

02-241-4429

-

08-6441-3999

ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย

ผตจ.งบ.

นางสาววิภา  เฉลิมวงศ์เสนีย์

ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย

2239

02-241-5066

02-241-5066

-

08-9174-5789

ตส.1 งบ.

นางสาวกรวรา ขลิบนิล

ฝ่ายตรวจสอบที่ 1

2239

02-241-5066

02-241-5066

-

08-1143-1555

ตส.2 งบ.

นางนภกร หอมเกษร

ฝ่ายตรวจสอบที่ 2

2239

02-241-5066

02-241-5066

-

08-7815-1945

ตส.3 งบ.

นางสาวการิตา เผือกผ่อง

ฝ่ายตรวจสอบที่ 3

2239

02-241-0950

02-241-5066

-

06-1641-9824

ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง

ผงจ.งบ.

นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง 

ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง

2339

02-241-5134

02-669-0980

 

08-4874-6091

งด.งบ.

นางเสาวคนธ์ สุขแสวง

ฝ่ายเงินเดือน

2339

02-241-5134

02-669-0980

 

08-4008-9154

คจ.งบ.

นางสาวพรสวรรค์ จันเทศ

ฝ่ายค่าจ้าง

2339

02-241-5134

02-669-0980

-

09-2416-9249

พร.งบ.

นางจิตรตรา จันทร์เด่นแสง

ฝ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการและสวัสดิการ

2497

02-241-5134

02-669-0980

02-447-4384

08-9924-5609

บน.งบ

นายสุนทร   เพ็งภาค

ฝ่ายบำเหน็จบำนาญ

2339

02-241-5134

02-669-0980

-

08-9222-3877

ส่วนการเงิน

ผกง.งบ

นางศิริรัตน์ เริ่มยินดี

ส่วนการเงิน

2451

02-241-0258

02-669-3561

-

08-9145-3232

บง.1งบ.

นางบุศรินทร์  โตโพธิ์ไทย

ฝ่ายเบิกจ่ายเงินที่ 1

2250

02-241-0954

02-669-3561

-

08-1644-5558

บง.2งบ.

นางวัชรีย์ บัวจีบ

ฝ่ายเบิกจ่ายเงินที่ 2

2225

02-243-6911

02-669-3561

-

08-3924-2965

รจ.งบ.

นางกมลทิพย์  เลิศลักขณาวงศ์

ฝ่ายรับ-จ่ายเงิน

2422

02-241-0252

02-241-0252

-

08-1611-5276

ทร.งบ.

นางบุศรินทร์  โตโพธิ์ไทย (รก.)

ฝ่ายเงินทดรองราชการ

2930

02-667-0930

02-669-3561

-

08-1644-5558

ส่วนเงินนอกงบประมาณ
ผนง.งบ.

นางชลอารีย์  วาสินานนท์

ส่วนเงินนอกงบประมาณ

2283

02-241-0254

02-667-0953

-

08-1649-3870

จท.งบ.

นางยุวดี  ใจซื่อตรง

ฝ่ายเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

2503

02-241-0254

02-667-0953

-

08-1954-9169

จก.งบ.

นางสาวดาวบุษญา วรรณอุ่น

ฝ่ายเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและเงินนอกงบประมาณอื่น

2337

02-241-0254

02-667-0953

-

08-3122-2021

บท.งบ.

นางสาวสิริลักษณ์ สมสกุล 

ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

2434

02-241-0254

02-667-0953

-

08-6992-7163

บก.งบ.

นางยุวดี  ใจซื่อตรง

ฝ่ายบัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและเงินนอกงบประมาณอื่น

2337

02-241-0254

02-667-0953

-

08-1954-9169

ส่วนบัญชี

ผบช.งบ.

นางสมศรี  ธรรมอาชีพ

ส่วนบัญชี

2353

02-243-6943

02-241-3024

-

08-9144-2670

บช.1งบ.

นางสาววราพร ธงสิบสอง

ฝ่ายบัญขีเงินงบประมาณที่ 1

2438

02-243-6943

02-241-3024

-

08-1643-3420

บช.2งบ

นางทิพวดี ศรีเพชร (รก.)

ฝ่ายบัญขีเงินงบประมาณที่ 2

2447

02-241-7556

02-241-3024

-

08-9887-5514

ทจ.งบ.

นางทิพวดี ศรีเพชร

ฝ่ายทะเบียนและจัดเก็บเอกสาร

2448

02-243-6943

02-241-3024

-

08-9887-5514

วบ.1งบ.

นางจรินทร์ หล้าล้ำ (รก.)

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลบัญชีที่ 1

2316

02-241-0064

02-241-3024

-

08-9144-2670

วบ.2งบ.

นางจรินทร์ หล้าล้ำ

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลบัญชีที่ 2

2316

02-241-0064

02-241-3024

-

08-9144-2670

ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

ผพค.งบ.

นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

2303

02-243-1416

02-243-1416

 

08-0593-6128

พง.งบ.

นางสาวสิรภัทร สุขประสงค์ (รก.)

ฝ่ายพัฒนาระบบการเงินและบัญชี

2419

02-243-1416

02-243-1416

-

08-3117-8844

ตป.งบ.

นางนาทหทัย กันทะมา

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

2475

02-243-6954

02-243-6954

-

08-1985-3451

ปรับปรุง 8 ธันวาคม 2560