คู่มือเล่มที่ 2
สารบัญ สารบัญ
บทที่1
บทที่1-2
บทที่ 2
บทที่2-1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
บทที่ 3
บทที่ 3-1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
บทที่ 4
บทที่ 4.1
4.2
4.3
4.4
บทที่ 5
บทที่ 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
บรรณานุกรม
บรรณานุกรม

ภาคผนวก

รายชื่อโปรแกรม

ศูนย์ต้นทุน-หน่วยเบิกจ่าย

 

ภาคผนวก ก-กฎหมาย หนังสือเวียน ใบปะหน้าภาคผนวก
ภาคผนวก ข คำสั่งคู่มือ-1-2 รายชื่อSmart Card หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาคผนวก ค รายชื่อโปรแกรม รายละเอียดหน่วยเบิกจ่าย
ภาคผนวก ง เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ภาคผนวก จ

คำสั่งกองแต่งตั้งคณะทำงาน

ด้านการเงินและบัญช

ีในระบบGFMIS

คำสั่งกองคณะทำงานย่อย

ด้านการเงินและบัญชี

ลายเซ็น

คณะย่อยเ

ด้านตรวจสอบบัญชี