สุนทรี ใหญ่สว่าง

หัวหน้ากลุ่มบัญชี
โทร. 0 2243 6943
ภายใน 2348

การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

สังกัดกองการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มบัญชี
กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
กลุ่มควบคุมงบประมาณ
กลุ่มตรวจสอบและสั่งจ่าย
กลุ่มการเงิน
กลุ่มควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง

วราพร ธงสิบสอง...โทร.2438.

อรวรรณ สุภาพพร้อม โทร.2283
บังอร มิ่งมาศ .โทร.2283,2316
รสรินทร์ บุตรราช...โทร 2283
วิไลวรรณ บำำรุงวงศ์ โทร 2316

aunchalee_sua@hotmail.com

. คู่มือการปฎิบัติงาน รายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว รายงานวัสดคงคลัง รายงานเงินฝากคลัง
งบทดลองประจำเดือน บัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง รายงานรายได้แผ่นดิน  

 
หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มงานบัญชีีี

ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต การตรวจสอบบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมของกรมชลประทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบบัญชีและแนวปฏิบัติทางด้านบัญชี

ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากจากปฏิบัติงานด้านบัญช

และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

++ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่อ/ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานบัญชีงบประมาณ1

 

นางสาววิภา เฉลิมวงศ์เสนีย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (147) บช.งบ.1 โทร.2438

ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีและ บันทึกบัญชีเงินงบประมาณในระบบGFMISตามบัตรกำหนดสิทธิการใช้ประเภท A ตรวจสอบ วิเคราะห์รายการเพื่อ

จัดทำรายงานการเงินของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจาการปฏิบัติงาน

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นางทิพวดี ศรีเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ (138)

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์รายการ ตรวจสอบ  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและกระทบยอดบัญชีแยกประเภทและทะเบียนในสมุดบัญชี และบัญชีในระบบ GFMIS  บันทึกรายการในระบบ GFMIS  ตามบัตรกำหนดสิทธิการใช้ประเภท A  ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอรรณพ  กาญจนกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน (150)

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์รายการ ตรวจสอบ และบันทึกรายการในทะเบียนเงินรายได้แผ่นดินรับและนำส่งคลัง และบันทึกรายการในระบบ GFMIS 

ตามบัตรกำหนดสิทธิการใช้ประเภท A    จัดทำรายงานเปรียบเทียบในสมุดบัญชีและบัญชีในระบบ  GFMIS  จัดทำรายงานรายได้แผ่นดินรวมกรมชลประทาน    จัดทำรายงานรายได้แผ่นดินรวมกรมชลประทาน จัดทำเรื่องถอนคืนรายได้แผ่นดินและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางประสงค์สม  สุขจิตต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน (151)

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์รายการ ตรวจสอบ และ บันทึกรายการในสมุดบัญชีธนาคาร จัดทำรายงานเปรียบเทียบในสมุดบัญชี และบัญชี

ในระบบ GFMIS   จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน   และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววราพร  ธงสิบสอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน (156)

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์รายการ ตรวจสอบ และบันทึกรายการในทะเบียน เงินประกันผลงาน และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า    บันทึกรายการในระบบ GFMIS   จัดทำรายงานเปรียบเทียบในสมุดบัญชีและบัญชีในระบบ GFMIS  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวปาริชาติ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน (158)

ปฏิบัติงานด้าน บันทึกรายการในสมุดเงินสดและ บันทึกรายการในระบบ GFMISจัดทำรายงานเปรียบเทียบในสมุดบัญชี และบัญชีในระบบ GFMIS   และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางอารี  ภูมิรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน  (160)

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์รายการ ตรวจสอบ และบันทึกรายการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ งานระหว่างก่อสร้าง ในสมุดบัญชีและบัญชีในระบบ  GFMIS   ของสำนัก/กอง/กลุ่มของหน่วยเบิกจ่าย ส่วนกลาง ตามบัตรกำหนดสิทธิการใช้ประเภท A   จัดทำรายงานเปรียบเทียบในสมุดบัญชี และบัญชี

ในระบบ GFMIS   ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวรัดใจ รัตนบริบูรณ์ลาภ
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (169)

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์รายการ ตรวจสอบ   จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน/ประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง   จัดทำรายงานเปรียบเทียบ

ในสมุดบัญชีและบัญชีในระบบ GFMIS    บันทึกรายการใน   ระบบ GFMIS ตามบัตรกำหนดสิทธิการใช้ประเภท A  ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน

และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับรับมอบหมาย

นางวาสนา ณ โอสถ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ (140)

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์รายการ ตรวจสอบ และบันทึกรายการวัสดุคงคลัง ครุภัณฑ์ งานระหว่างก่อสร้างในสมุดบัญชีและในระบบ GFMIS ของ

สำนัก/กอง/กลุ่ม ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง   ตามบัตรกำหนดสิทธิการใช้ประเภท A  จัดทำรายงานเปรียบเทียบในสมุดบัญชีและบัญชีในระบบ GFMIS   ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน  อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางปรางค์ทิพย์  หล่อสุเมธ
พนักงานบัญชี ส 3(604)

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์รายการ ตรวจสอบ และบันทึกรายการในทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ  และบันทึกรายการในระบบ GFMIS   

จัดทำรายงานเปรียบเทียบในสมุดบัญชี และบัญชีในระบบ GFMIS   และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

พัฒนาโดย : กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี FAX - 02-2413024 โทร 02-2410740-9 ต่อ 2283,2316,2438,2447,2448