กลุ่มบัญชี
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

หน้าที่ความรับผิดชอบ  มีหน้าที่ควบคุม กำกับ  ดูแล การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การบัญชีต้นทุนผลผลิต การตรวจสอบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินของกรม ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบบัญชีและแนวปฏิบัติทางด้านบัญชี ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ  แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ติดตามประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานบัญชีต้องดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายของกรมชลประทาน โดยสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ ๒ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุ้มค่าความประหยัดของการปฏิบัติงาน

อัตรากำลังการปฏิบัติงาน  จำนวน ๒๖ อัตรา แยกเป็นข้าราชการ ๑๙ อัตรา ลูกจ้างประจำ ๕ อัตรา  พนักงานราชการ ๒ อัตรา

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

 1. จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ประกอบด้วย งบทดลอง รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง  รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

 2. จัดทำรายงานการเงินประจำปีในภาพรวมของกรมชลประทาน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 3. จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมชลประทาน

 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 5. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ภาพรวมกรม)

 6. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

 1. บริการให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านบัญชี แก่สำนัก / กอง และหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ เป็นหนังสือ ทางโทรศัพท์และ Website ของกองการเงินและบัญชี

 2. บริการด้านการสืบค้นเอกสารและใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้ว ตามที่มีผู้แจ้งความประสงค์

มิติด้านประสิทธิภาพ

 1. มีระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงาน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง

 2. มีคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS และผังบัญชีมาตรฐานกรมชลประทาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่หน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ

 3. มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่เป็นเอกสารรวมถึงกระบวนการงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน

 4. มีการทบทวนระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มิติด้านการพัฒนาองค์กร

 1. มี Website ของกลุ่มบัญชี เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอีกช่องทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้เผยแพร่ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกองการเงินและบัญชี

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน โดยการประชุม ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ

 3. มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยการสอนงาน ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและที่หน่วยงานจัดให้

 4. จัดฝึกอบรมร่วมกับกรมบัญชีกลางหลักสูตร“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”ระดับปฏิบัติการรุ่นที่ ๑ /๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

 5. จัดฝึกอบรมร่วมกับกรมบัญชีกลางหลักสูตร“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”ระดับปฏิบัติการรุ่นที่ ๒ /๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๗ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

 6. จัดฝึกอบรมร่วมกับกรมบัญชีกลางหลักสูตร“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”ระดับชำนาญการ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

 7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค    ที่มีเครื่อง  GFMIS Terminal   โครงการชลประทานสุรินทร์ วันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ , โครงการชลประทานราชบุรี วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 8. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ที่ไม่มีเครื่อง  GFMIS Terminal  โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี  วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕    โครงการชลประทานศรีษะเกษ  วันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ , โครงการชลประทานบุรีรัมย์ วันที่         ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ , โครงการก่อสร้างที่ ๑๑ (สคญ) จ.สงขลา  วันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ โครงการชลประทานอุบลราชธานี วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 ปัญหาและอุปสรรค

 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอ  ทำให้การบันทึกข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนและถูกต้อง มีผลทำให้รายงานการเงินของกรมชลประทาน แสดงยอดบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง

 2. การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนัก / กอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่ได้จัดทำรายงานการบันทึกรายการสินทรัพย์จากรายการพักสินทรัพย์ (บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างรายงาน สท.๒)  รายงานข้อมูลสินทรัพย์ เมื่อจบสิ้นงาน / โครงการ (รายงาน สท.๓ ) ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

 3. การบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ของหน่วยเบิกจ่ายที่เครื่อง GFMIS Terminal ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่สามารถบันทึกรายการพร้อมกันได้ เนื่องจากข้อจำกัดของระบบทำให้มีข้อมูลบัญชีพักสินทรัพย์ค้างนำเข้าระบบเป็นจำนวนมาก

แนวทางแก้ไข / ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
-    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการถอนคืนเงินรายรับ

 1. ซ้อมความเข้าใจในเรื่องรูปแบบรายงานการเงินและการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

 2. ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

 3. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายอื่น ในระบบ GFMIS

 4. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนส่วนราชการอื่น

 5. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS

 6. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ

 7. จัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะเฉพาะด้านเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 8. กำหนดวันและเวลาปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เกี่ยวกับรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ระหว่างสัปดาห์ สำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

 1. ทบทวน กฎ ระเบียบ คำสั่งกรม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีให้ทันสมัยสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานด้านการเงินและบัญชี

 2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกำหนดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโดยเฉพาะ

 3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความสามารถทั้งสมรรถนะหลักขององค์กรและสมรรถนะเฉพาะของกลุ่มงาน เพื่อสร้างคุณค่าต่อเจ้าหน้าที่และประโยชน์ต่อองค์กร

 4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สอดคล้องกับ     ธรรมาภิบาลและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากร

 6. เพิ่มบทบาทและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง

 7. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ลดลง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนจำกัดมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด

 8. มีการพัฒนา Website ของกลุ่มบัญชีเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

 

 

 

...............................................................................................