คำสั่งกองการเงินและบัญชี
 
ปี 2552
คำสั่งที่
เรื่อง
23/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (นางสาวนภา  โรจน์วันทนา)
22/2552 แต่งตั้งผุ้บริหารการจัดการความรุ้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
21/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)
20/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
19/2552 มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงานให้แก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ตามบันทึกข้อตกลง (ปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2553
18/2552 มอบหมายใ้ห้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงานให้แก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 3 ตามบันทึกข้อตกลง (ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553
17/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (น.ส.นภา  โรจน์วันทนา  นางสิริกิจ  พงษ์พิลาสาร  และน.ส.ธัญจิรา  วงศ์วรานันท์)
16/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (น.ส.วิภา เฉลิมวงศ์เสนีย์)
15/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทวัสดุ ประจำปี 2552
14/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปี 2552
13/2552
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
12/2552
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ (ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน)
11/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
10/2552 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ของสำนักเครื่องจักรกล มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ี ของกองการเงินและบัญชี
9/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
8/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Website กองการเงินและบัญชี
7/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ
6/2552 การลดระยะเวลาในการให้บริการการถอนคืนเงินประกันซอง และเงินประกันสัญญา
5/2552 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
4/2552 แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้(Chief  Knowledge  Officer  หรือ  CKO)
และทีมงานจัดการความรู้(Knowledge  Management  Team  หรือ  KM  Team)
3/2552 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล
2/2552 แต่งตั้งคณะทำงานรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
1/2552 มอบหมายหน้าที่ในการจัดทำคลังความรู้ของกองการเงินและบัญชี

จัดทำโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองการเงินและบัญชี ้
โทร.2336