คำสั่งกรมชลประทานด้านการเงินและบัญชี (มี ข)
 
ปี 2552
 
 
เลือกคำสั่งปีอื่น
คำสั่งที่
เรื่อง
ข 863/2552 มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ข 655/2552 มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญาและอนุัมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข 607/2552 มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข 588/2552 การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่ง
ข 503/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำกรมชลประทาน
ข 445/2552 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ข 357/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
ข 353/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการการมอบอำนาจในการตัดสินใจของกรมชลประทาน
ข 348/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข 279/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมชลประทาน
ข 275/2552 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ข 223/2552 มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ข 206/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมชลประทาน
ข 167/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ข 124/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข 35/2552 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ข 34/2552 มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ข 33/2552 มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ข 4/2552 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

จัดทำโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองการเงินและบัญชี ้
โทร.2336