คำสั่งกรมชลประทานด้านการเงินและบัญชี (ไม่มี ข)
 
ปี 2552
 
 
เลือกคำสั่งปีอื่น
คำสั่งที่
เรื่อง
222/2552 ให้ใช้ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมชลประทาน
123/2552 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17
และสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง (เป็นการภายใน)
122/2552 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชึ (เป็นการภายใน)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

จัดทำโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองการเงินและบัญชี ้
โทร.2336