ระเบียบกรมชลประทาน
 
ปี 2553
วันที่
เรื่อง
7 เม.ย.2553 ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

จัดทำโดย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองการเงินและบัญชี
โทร.2336