เกี่ยวกับส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี

แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

1) ฝ่ายพัฒนาระบบการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ปรับปรุง ทบทวน ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ของกรม รวมทั้งกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินและบัญชี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา งานด้านการเงินและบัญชี จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ  เป็นศูนย์รวบรวมงานวิชาการด้านการเงินและบัญชีของกรมเพื่อเป็นหลักการให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาบุคลากร จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี  การฝึกอบรม การสัมมนา การสอนงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การถอดบทเรียน การสรุปบทเรียนและติดตามประเมินผลการนำสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลด้านการเงินและบัญชี  ติดตามประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอทำความตกลง/หารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่ไม่อยู่ในอำนาจของหัวหน้า
ส่วนราชการการขอยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือขอเบิกจ่ายเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้
โดยมีระเบียบรองรับ
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน  ดำเนินการตามแผน ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้งานสำเร็จ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
6) ให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย เสนอแนะและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
รวมทั้งงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด   

2) ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายต่างๆ ในส่วนภูมิภาค และสำนัก/กองต่างๆ ที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2) ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค นำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
3) สอบทาน การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และด้านบัญชีบริหารของกรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4) ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด
5) นิเทศงานด้านการเงินและบัญชีให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และสำนัก/กองที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ
6) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน การจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง  การจัดวางระบบควบคุมภายใน ด้านการเงิน (Financial :F) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C) และด้านการปฏิบัติงาน (Opera : O) ของหน่วยงานต่างๆ รวบรวม ประมวล  วิเคราะห์ สรุปและจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้บริหารกรมและหน่วยงานผู้ควบคุมทราบผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
7) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน ทำรายงาน สรุปผลงาน เพื่อให้งานสำเร็จ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
8) ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ภารกิจของกลุ่ม ฝ่ายใด เป็นศูนย์ประสานงานด้านการเงินและบัญชีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมให้กับหน่วยงาน
9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

Copyright © 2016
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี
โทร. 0-2241-6954 ภายใน 2475